Các biểu mẫu đánh giá CCVC và thi đua khen thưởng năm 2019

16/12/2019 16:05 GMT+7
Các biểu mẫu đánh giá CCVC và thi đua khen thưởng năm 2019

Các biểu mẫu đánh giá công chức, viên chức và thi đua khen thưởng năm 2019

Tệp đính kèm: