Thông báo KẾ HOẠCH Về việc tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2020

18/12/2020 16:13 GMT+7

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM

 

 


Số: 556/KH-VKHGDVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Về việc tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2020

đối với giáo viên tiểu học trực thuộc Viện KHGDVN

 

Căn cứ các quy định của pháp luật về xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp (CDNN) giáo viên; Công văn số 575/NGCBQLGD-CSNGCB ngày 07/5/2020 của Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý giáo dục về việc thống nhất về Đề án thăng hạng CDNN giáo viên; Đề án Thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2020 đối với giáo viên trong đơn vị sự nghiệp trực thuộc Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam số 440/ĐA-VKHGDVN ngày 25/9/2020.

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam VKHGDVN) ban hành kế hoạch tổ chức xét thăng hạng như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

Tổ chức thực hiện xét thăng hạng CDNN cho giáo viên của Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Thực nghiệm Khoa học giáo dục thuộc VKHGDVN (sau đây gọi tắt là Trường TH, THCS & THPT TN KHGD) có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và có nhu cầu dự xét thăng hạng CDNN đã được Viện KHGDVN phê duyệt và Bộ Giáo dục và Đào tạo có ý kiến đồng ý cụ thể như sau:

 

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Hạng CDNN

hiện giữ

Hạng CDNN

đăng ký dự xét

1

Trần Thị Dương

23/03/1986

GV tiểu học hạng III

(mã số V07.03.08)

GV tiểu học hạng II

(mã số V07.03.07)

2

Vũ Thị Hồng Lê

11/07/1988

GV tiểu học hạng III

(mã số V07.03.08)

GV tiểu học hạng II

(mã số V07.03.07)

3

Nguyễn Thị

Huyền Trang

12/02/1988

GV tiểu học hạng III

(mã số V07.03.08)

GV tiểu học hạng II

(mã số V07.03.07)

4

Nguyễn Thị

Tuyết Hạnh

28/09/1984

GV tiểu học hạng IV

(mã số V07.03.09)

GV tiểu học hạng III

(mã số V07.03.08)

 2. Yêu cầu

Thực hiện đúng quy định của pháp luật về xét thăng hạng giáo viên:

- Đảm bảo thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng theo quy định và tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc;

- Quá trình thực hiện xét thăng hạng phải bảo đảm nguyên tắc bình đẳng, công bằng, công khai, minh bạch, khách quan và đúng đối tượng theo quy định.

II. Kinh phí, thời gian, địa điểm tổ chức xét thăng hạng

1. Lệ phí dự xét thăng hạng

Lệ phí dự xét thăng hạng được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức, cụ thể:

Mức thu lệ phí đối với giáo viên dự xét thăng hạng là: 700.000 đồng (Bẩy trăm nghìn đồng).

2. Kinh phí tổ chức

Kinh phí tổ chức kỳ xét thăng hạng lấy từ nguồn thu lệ phí thăng hạng theo quy định và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có).

3. Thời gian tổ chức xét thăng hạng

Tổ chức bắt đầu từ tháng 12 năm 2020.

4. Địa điểm thẩm định, chấm điểm hồ sơ xét thăng hạng

Tại trụ sở Viện KHGDVN, 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

III. Tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm của Hội đồng xét thăng hạng CDNN giáo viên

- Hội đồng xét thăng hạng CDNN giáo viên năm 2020 thông báo kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức thực hiện xét thăng hạng viên chức theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và các quy định pháp luật hiện hành.

2. Phòng Tổ chức - Hành chính

- Hướng dẫn giáo viên hoàn thiện hồ sơ xét thăng hạng CDNN

- Kiểm tra và xét duyệt hồ sơ.

- Thực hiện bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức đạt kết quả trong kỳ xét thăng hạng CDNN giáo viên.

- Tổng hợp báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo kết quả xét thăng hạng CDNN giáo viên.

3. Phòng Tài chính - Quản trị

- Thu lệ phí dự xét thăng hạng CDNN.

- Bố trí kinh phí, hướng dẫn lập dự toán, quyết toán kinh phí phục vụ kỳ xét thăng hạng theo quy định.

 Trên đây là nội dung thông báo kế hoạch tổ chức xét thăng hạng CDNN đối với giáo viên Trường TH, THCS & THPT TN KHGD. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Phòng Tổ chức - Hành chính để Phòng tổng hợp, báo cáo Hội đồng xét thăng hạng CDNN và Viện KHGDVN xem xét, giải quyết.


 

Nơi nhận:

- Trường TH, THCS và THPT TNKHGD

(để phối hợp thực hiện);

- Lưu VT, TC-HC

KT. VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

 

 

Đã ký

 

 

Lê Anh Vinh

 

 

 


 


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM

 

 

 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


        

DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐĂNG KÝ

DỰ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP NĂM 2020

CỦA VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM

 

(Ban hành kèm theo Đề án số:        /ĐA-VKHGDVN ngày         tháng 9 năm 2020

của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam)

 

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Hạng CDNN

hiện giữ

Hạng CDNN

đăng ký dự xét

1

Trần Thị Dương

23/03/1986

GV tiểu học hạng III

(mã số V07.03.08)

GV tiểu học hạng II

(mã số V07.03.07)

2

Vũ Thị Hồng Lê

11/07/1988

GV tiểu học hạng III

(mã số V07.03.08)

GV tiểu học hạng II

(mã số V07.03.07)

3

Nguyễn Thị

Huyền Trang

12/02/1988

GV tiểu học hạng III

(mã số V07.03.08)

GV tiểu học hạng II

(mã số V07.03.07)

4

Nguyễn Thị

Tuyết Hạnh

28/09/1984

GV tiểu học hạng IV

(mã số V07.03.09)

GV tiểu học hạng III

(mã số V07.03.08)

(Danh sách gồm 04 người)