Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu Bảng phân loại quốc tế về giáo dục năm 2011 và khả năng vận dụng trong hệ thống giáo dục Việt Nam”

10/08/2017 16:55 GMT+7
Ngày 06/9/2013, Viện KHGD VN đã tiến hành nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Nghiên cứu Bảng phân loại quốc tế về giáo dục năm 2011 và khả năng vận dụng trong hệ thống giáo dục Việt Nam”, mã số: V2012-25, do ThS. Nguyễn Thị Hảo làm chủ nhiệm

Mục tiêu của đề tài: Phân tích Bảng phân loại quốc tế về giáo dục năm 2011 và so sánh với Bảng năm 1997, từ đó vận dụng vào hệ thống giáo dục Việt Nam.

Kết quả nghiên cứu của đề tài

1/Về lý luận và thực tiễn
- Làm rõ được các khái niệm: giáo dục, hệ thống giáo dục, phân loại.
- Tổng quan về quá trình hình thành và phát triển, nguyên tắc xây dựng, vai trò, phạm vi, quản trị Bảng phân loại quốc tế về giáo dục.
- Khái lược Bảng phân loại quốc tế về giáo dục năm 1997
- Kinh nghiệm vận dụng Bảng phân loại quốc tế về giáo dục năm 1997 của một số nước trên thế giới: Australia, Nga, Hoa Kỳ.
- Nghiên cứu Bảng phân loại quốc tế về giáo dục năm 2011, so sánh với Bảng năm 1997 để tìm ra những điểm sửa đổi, bổ sung của Bảng năm 2011.
- Vận dụng Bảng phân loại quốc tế về giáo dục năm 2011 trong hệ thống giáo dục Việt Nam: mục đích, nguyên tắc, nội dung và cách thức vận dụng, một số vướng mắc khi vận dụng, tính khả thi của việc vận dụng.

2/Khuyến nghị
* Đối với các cơ quan quản lý GD
- Cho dịch toàn văn ISCED 1997 và 2011 để làm tài liệu tham khảo cho các cơ sở giáo dục, các cơ sở nghiên cứu, chủ sử dụng lao động và các bên có liên quan. - Chỉ đạo tiến hành những nghiên cứu sâu về ISCED 2011 và cách vận dụng vào Việt Nam.
- Sớm ban hành cuốn sổ tay hướng dẫn thực hiện chi tiết việc sưu tầm dữ liệu quốc tế theo ISCED 2011.
- Có những công bố chính thức về GD cơ bản.
- Tổ chức xây dựng đối chiếu chi tiết hệ thống GD đã từng có và đang hiện hành ở Việt Nam để xác định vị trí của chương trình GD, các ngành học, văn bằng/xác nhận trình độ trong hệ thống GD Việt Nam.

* Đối với các cơ sở giáo dục
- Xác định được vị trí của cơ sở GD trong ISCED 2011 để đưa ra những kiến nghị tương xứng liên quan đến chương trình và văn bằng/xác nhận trình độ trong quá trình GD và đào tạo.

- Vận dụng các tiêu chí phân loại phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở GD.
- Cung cấp các thông tin chính xác với các tiêu chí của ISCED để phục vụ cho thiết kế và thực hiện chương trình đào tạo.