Nghiệm thu đề tài “Đổi mới quản lý cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trong quá trình hội nhập quốc tế”

10/08/2017 16:55 GMT+7
Ngày 23/8/2013, Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Đổi mới quản lý cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trong quá trình hội nhập quốc tế”. Mã số: B2010-37- 88CT, do TS. Trần Thị Ngọc Trâm làm chủ nhiệm.

Mục tiêu: Đề xuất một số mô hình cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập và các giải pháp quản lý có hiệu quả các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập.

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
1/ Về lý luận:
     - Làm sáng tỏ các khái niệm và thuật ngữ liên quan (quản lý, quản lý nhà trường, quản lý cơ sở giáo dục mầm non, quản lý cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, mô hình cơ sở giáo dục mầm non…;
     - Làm rõ một số vấn đề lý luận có liên quan với đề tài: một số loại hình cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, vị trí và vai trò của quản lý cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập; mục tiêu và các nguyên tắc đổi mới quản lý cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, mục tiêu và nội dung quản lý cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, các tiêu chí và các yếu tố ảnh hưởng quản lý cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập có hiệu quả.

2/ Về thực tiễn:
     - Nghiên cứu cơ sở pháp lý của đổi mới quản lý cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập;
     - Nghiên cứu kinh nghiệm về quản lý cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập của một số nước trong khu vực và trên thế giới;
     - Nghiên cứu thực trạng về quản lý cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập Việt Nam hiện nay.

3/ Khuyến nghị:
     - Nhà nước và các cơ quan hoạch định chính sách có chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập; có chiến lược và biện pháp truyền thông nâng cao nhận thức của toàn xã hội về cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập;
     - Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp quản lý cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập đã được đề xuất; ban hành các văn bản quy định về tổ chức và hoạt động đối với cơ sở giáo dục mầm non có yếu tố nước ngoài; tham mưu với Chính phủ: có văn bản rõ quy định chức năng, nhiệm vụ của các sở, ban ngành trong việc thực hiện quản lý nhà nước đối với cơ sở giáo dục mầm non có yếu tố nước ngoài…;
     - Sở Giáo dục và đào tạo các tỉnh/ thành phố tham mưu UBND tỉnh/ thành phố ban hành văn bản chỉ đạo UBND các quận/ huyện tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo đối với các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập…;
     - UBND tỉnh/ thành phố có các văn bản chỉ đạo UBND quận/ huyện tăng cường quản lý các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập theo đúng quy định pháp luật của Nhà nước;
     - Phòng GD&ĐT quận/ huyện căn cứ vào các quy định chung trong quản lý các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập có các biện pháp chỉ đạo quản lý phù hợp với thực tiễn địa phương;
     - Các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập tùy điều kiện thực tế của loại hình cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập của mình để áp dụng các giải pháp quản lý cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập đã được đề xuất.

Thu Trang

Tin khác