Nghiệm thu đề tài "Xây dựng một số chủ đề môn Tìm hiểu xã hội cấp Tiểu học trong chương trình GDPT Việt Nam sau 2015"

10/08/2017 16:55 GMT+7
Ngày 10/09/2015, Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu đề tài KH & CN cấp Viện "Xây dựng một số chủ đề môn Tìm hiểu xã hội cấp Tiểu học trong chương trình GDPT Việt Nam sau 2015", Mã số: V2014-06, do ThS. Đinh Ngọc Bích Khuyên làm chủ nhiệm

     Mục tiêu đề tài: Nghiên cứu và thiết kế một số chủ đề tích hợp trong môn Tìm hiểu xã hội cấp Tiểu học trong chương trình giáo dục phổ thông Việt Nam sau 2015, tiến hành thử nghiệm trên thực tế để kiểm nghiệm tính thực tiễn của đề tài, từ đó đưa ra một số đề xuất, kiến nghị cho việc thực hiện quan điểm tích hợp trong phát triển chương trình giáo dục phổ thông sau 2015, cụ thể là việc triển khai môn Tìm hiểu xã hội cấp Tiểu học.  
     Tính mới và tính sáng tạo
: -
Tổng quan, phân tích các khái niệm liên quan đến chủ đề học tập và quy trình xây dựng chủ đề;
     - Phân tích cơ sở thiết kế chủ đề học tập và các dạng chủ đề học tập ở một số nước trên thế giới;
     - Thiết kế 3 chủ đề học tập cụ thể;
     - Thử nghiệm chủ đề học tập trong thực tiễn dạy học ở nhà trường và đưa ra đề xuất về quy trình thiết kế và nguyên tắc thiết kế chủ đề học tập môn Tìm hiểu xã hội trong chương trình GDPT ở Việt
Nam sau 2015.
     Kết quả nghiên cứu:
     - Nghiên cứu, phân tích một số khái niệm liên quan đến đề tài và quy trình thiết kế chủ đề học tập;

     - Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt
Nam về thiết kế chủ đề môn Nghiên cứu xã hội cấp Tiểu học;
     - Xây dựng một số chủ đề học tập trong môn Tìm hiểu xã hội cấp Tiểu học;
     - Thử nghiệm và đề xuất việc vận dụng quan điểm tích hợp đối với môn Tìm hiểu xã hội trong chương trình GDPT sau 2015.