Tổng luận "Chương trình quốc gia theo tiếp cận môn học ở Úc - Nghiên cứu điển hình môn Tiếng Anh" (lưu hành nội bộ)

10/08/2017 16:55 GMT+7
Người thực hiện: ThS. Vương Hồng Hạnh

Việt Nam cần quan tâm nhiều hơn nữa tới việc phát triển chương trình quốc gia môn học nói chung và bộ môn tiếng Anh nói riêng nhằm góp phần đáp ứng những đòi hỏi lớn lao và cấp bách về nguồn nhân lực trong giai đoạn tới. Do đó, chương trình môn học, môn tiếng Anh cần có những thay đổi cơ bản trong bối cảnh hội nhập quôc tế trên cơ sở kê thừa những ưu điểm đang có của chương trình hiện hành và tiếp thu những thành tựu phát triển chương trình môn học của thế giới.

Một số vần đề cần lưu ý và nhấn mạnh khi xây dựng và phát triển chương trình là:
- Bản chất người học và việc học
- Chương trình tổng thể
- Các vấn đề về cẩu trúc
- Giáo dục hòa nhập
- Năng lực chung
- Định hướng liên chương trình.

Ngoài ra, một số điểm cần lưu ý thêm đối với chương trình môn Tiếng Anh là:
- Công bằng và cơ hội
- Liên kết các lĩnh vực học khác
- Vai trò của công nghệ kỹ thuật số.

Để tham khảo chi tiết tài liệu, xin liên hệ: Phòng Thư viện, số điện thoại: 04-39423754 hoặc theo địa chỉ thư điện tử: tttv@vnies.edu.vn