Tổng luận "Mô hình tiếp cận năng lực trong phát triển giáo dục nghề nghiệp" (lưu hành nội bộ)

10/08/2017 16:55 GMT+7
Người thực hiện: ThS. Phạm Thị Kim Phượng

Tiếp cận theo năng lực, hiện các nước trên thế giới đã được phát triển rộng khắp với Hệ thống chất lượng quốc gia về GDNN (National Vocational Qualifications (NVQs) ở Anh và xứ Wales. Khung chất lượng quốc gia của New Zealand (New Zealand's National Qualifications Framework), các tiêu chuẩn năng lực được xây dựng bởi Hội đồng quốc gia Australia về đào tạo (National Training Board (NTB)), và những tiêu chuẩn kỹ năng quốc gia (the National Skills Standards) ở Mỹ.

Trên cơ sở tiêu chuẩn hóa việc giáo dục, đào tạo, và nâng cao hiệu quả hoạt động của người lao động, Bộ Lao động Mỹ đã tài trợ cho Hiệp hội những người làm công tác đào tạo và phát triển Mỹ thực hiện một nghiên cứu về những kỹ năng mà các tổ chức đòi hỏi (Camevale, Gainer, and Meitzer, 1990). Trên cơ sở nghiên cứu này đã hình thành mô hình về những kỹ năng mà các tổ chức mong muốn (Employability skills). Cùng với những kỹ năng nghề nghiệp chuyên biệt, những kỹ năng mà các tổ chức mong muốn là các nhóm kỹ năng cốt lõi có thể sử dụng ở những môi trường và điều kiện hành nghề khác nhau mà các kỹ năng này thể hiện những chức năng cơ bản gồm những kiến thức, thái độ, và kỹ năng “mềm” được đòi hỏi bởi nơi làm việc của thế kỷ 21.

Để tham khảo chi tiết tài liệu, xin liên hệ: Phòng Thư viện, số điện thoại: 04-39423754 hoặc theo địa chỉ thư điện tử: tttv@vnies.edu.vn