Tin hoạt động khoa học

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học của việc xây dựng chương trình khung quốc gia”

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học của việc xây dựng chương trình khung quốc gia”

Ngày 04/04/2013, Viện KHGDVN đã tiến hành nghiệm thu đề tài cấp Viện “Nghiên cứu cơ sở khoa học của việc xây dựng chương trình khung quốc gia”, mã số: V2012-26, do ThS. Lê Văn Hồng làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Một số giải pháp tổ chức dạy học hai buổi trên ngày ở cấp tiểu học phù hợp với đối tượng học sinh các vùng miền”

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Một số giải pháp tổ chức dạy học hai buổi trên ngày ở cấp tiểu học phù hợp với đối tượng học sinh các vùng miền”

Ngày 29 tháng 03 năm 2013, Viện KHGDVN đã tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Một số giải pháp tổ chức dạy học hai buổi trên ngày ở cấp tiểu học phù hợp với đối tượng học sinh các vùng miền”, mã số: B2007-37-48, do TS. Phạm Ngọc Định làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu nhiệm vụ “Giải pháp nâng cao chất lượng xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS và bổ nhiệm chức danh GS, PGS ở Việt Nam, theo hướng hội nhập quốc tế”

Nghiệm thu nhiệm vụ “Giải pháp nâng cao chất lượng xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS và bổ nhiệm chức danh GS, PGS ở Việt Nam, theo hướng hội nhập quốc tế”

Ngày 28/3/2013, Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ “Giải pháp nâng cao chất lượng xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư và bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư ở Việt Nam, theo hướng hội nhập quốc tế”. Mã số: B2010-37- 25NV, do GS.TSKH Trần Văn Nhung làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài “Các giải pháp nâng cao năng lực giáo dục cho đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường trung học phổ thông”

Nghiệm thu đề tài “Các giải pháp nâng cao năng lực giáo dục cho đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường trung học phổ thông”

Ngày 27/3/2013, Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Các giải pháp nâng cao năng lực giáo dục cho đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường trung học phổ thông”. Mã số: B2010-37- 79TĐ, do PGS.TS Nguyễn Dục Quang làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng bộ tranh chủ đề và tài liệu hướng dẫn giáo viên sử dụng bộ tranh trong các hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo bảo vệ môi trường”

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng bộ tranh chủ đề và tài liệu hướng dẫn giáo viên sử dụng bộ tranh trong các hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo bảo vệ môi trường”

Ngày 19/3/2013, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tiến hành nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng bộ tranh chủ đề và tài liệu hướng dẫn giáo viên sử dụng bộ tranh trong các hoạt động giáo dục trẻ mẫu giáo bảo vệ môi trường”, Mã số: B2011 – 03MT, do Ths. Nguyễn Thị Cẩm Bích làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài cấp KH&CN cấp Viện “Đặc điểm quan hệ bạn bè của học sinh THCS trong giai đoạn hiện nay”

Nghiệm thu đề tài cấp KH&CN cấp Viện “Đặc điểm quan hệ bạn bè của học sinh THCS trong giai đoạn hiện nay”

Ngày 07 tháng 03 năm 2012, Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Đặc điểm quan hệ bạn bè của học sinh THCS trong giai đoạn hiện nay”, mã số: V2011-04, do ThS. Đỗ Thị Kim Liên làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu nhiệm vụ KHCN cấp Viện: “Tổ chức cơ sở dữ liệu và tính toán một số chỉ số cốt lõi của giáo dục và nhân lực Việt Nam”

Nghiệm thu nhiệm vụ KHCN cấp Viện: “Tổ chức cơ sở dữ liệu và tính toán một số chỉ số cốt lõi của giáo dục và nhân lực Việt Nam”

Ngày 6/02/2013, Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ KHCN “Tổ chức cơ sở dữ liệu và tính toán một số chỉ số cốt lõi của giáo dục và nhân lực Việt Nam” mã số V2010 – 05NV, do Th.S Ngô Thị Thanh Tùng làm chủ nhiệm.

Hội thảo thông tin kết quả nghiên cứu “Chi phí không chính thức của Hộ gia đình trong giáo dục tại Việt Nam (HIDE)”

Hội thảo thông tin kết quả nghiên cứu “Chi phí không chính thức của Hộ gia đình trong giáo dục tại Việt Nam (HIDE)”

Ngày 29/1/2013, tại Viện Khoa học giáo dục Việt Nam đã diễn ra hội thảo thông tin kết quả nghiên cứu về “Chi phí không chính thức của Hộ gia đình trong giáo dục tại Việt Nam (HIDE)”, do bà Elsa Duret và nhóm nghiên cứu trình bày

Nghiệm thu đề tài “Dạy học phân hóa có hình thức tự chọn cho khối 10 ở trường THPT Thực nghiệm”

Nghiệm thu đề tài “Dạy học phân hóa có hình thức tự chọn cho khối 10 ở trường THPT Thực nghiệm”

Ngày 24/01/2013, Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu đề tài KH &CN cấp Viện: “Dạy học phân hóa có hình thức tự chọn cho khối 10 ở trường THPT Thực nghiệm” mã số V2011 – 12, do T.S. Lê Văn Hồng làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu cơ sở đề tài “Giải pháp đổi mới quản lý nhà trường giáo dục nghề nghiệp trong quá trình hội nhập quốc tế”

Nghiệm thu cơ sở đề tài “Giải pháp đổi mới quản lý nhà trường giáo dục nghề nghiệp trong quá trình hội nhập quốc tế”

Ngày 24/ 01/ 2013, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Giải pháp đổi mới quản lý nhà trường giáo dục nghề nghiệp trong quá trình hội nhập quốc tế” mã số B2010-37-90CT do PGS. TS. Trần Trung làm chủ nhiệm.

Seminar khoa học “Học tập suốt đời và xã hội học tập”

Seminar khoa học “Học tập suốt đời và xã hội học tập”

Ngày 22/01/2013, Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Không chính quy tổ chức seminar khoa học “Học tập suốt đời và xã hội học tập”, chủ trì: ThS. Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Trung tâm

Nghiệm thu cơ sở nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ: “Triết lý giáo dục Việt Nam”

Nghiệm thu cơ sở nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ: “Triết lý giáo dục Việt Nam”

Ngày 21/01/2013, Viện KHGD VN tổ chức nghiệm thu cơ sở nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ: “Triết lý giáo dục Việt Nam”, mã số: B2011 – 37- 05NV, do GS. TSKH. Phạm Minh Hạc làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu những khó khăn của người lao động nông thôn tỉnh Hải Dương trong tiếp cận cơ hội học tập suốt đời”

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu những khó khăn của người lao động nông thôn tỉnh Hải Dương trong tiếp cận cơ hội học tập suốt đời”

Ngày 16/01/2013, Viện KHGDVN đã tổ chức nghiệm thu đề tài cấp Viện “Nghiên cứu những khó khăn của người lao động nông thôn tỉnh Hải Dương trong tiếp cận cơ hội học tập suốt đời”, mã số V2011-09, do ThS. Nguyễn Thị Hương Lan làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài “Luận giải về công nghệ giáo dục (CGD) dưới góc nhìn của khoa học giáo dục hiện đại”

Nghiệm thu đề tài “Luận giải về công nghệ giáo dục (CGD) dưới góc nhìn của khoa học giáo dục hiện đại”

Ngày 16/01/2013, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài cấp Viện “Luận giải về công nghệ giáo dục (CGD) dưới góc nhìn của khoa học giáo dục hiện đại”, mã số V2011 – 13 do T.S Ngô Thị Tuyên làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu một số mô hình dự báo cung – cầu nhân lực qua đào tạo trên thế giới”

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu một số mô hình dự báo cung – cầu nhân lực qua đào tạo trên thế giới”

Ngày 17/01/ 2013, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài cấp Viện: “Nghiên cứu một số mô hình dự báo cung – cầu nhân lực qua đào tạo trên thế giới” mã số V2011 – 01 do Ths. Mai Thị Thu làm chủ nhiệm.