Tin hoạt động khoa học

Hội thảo khoa học “Mô hình sách giáo khoa điện tử tương tác trong bối cảnh giáo dục 4.0”

Hội thảo khoa học “Mô hình sách giáo khoa điện tử tương tác trong bối cảnh giáo dục 4.0”

Sáng ngày 07/3/2023, tại Phòng họp A4, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội, Hội Khoa học Tâm lý - Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Mô hình sách giáo khoa điện tử tương tác trong bối cảnh giáo dục 4.0” theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến. Đây là Hội thảo chuyên đề thuộc đề tài “Xây dựng mô hình sách giáo khoa điện tử tương tác và hệ thống học liệu bổ trợ theo chương trình giáo dục phổ thông mới trong bối cảnh giáo dục 4.0” do PGS. TS. Đào Thái Lai làm chủ nhiệm.

Hội thảo khoa học “Xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong các môn Tự nhiên và Xã hội, Lịch sử và Địa lí cấp tiểu học”

Hội thảo khoa học “Xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong các môn Tự nhiên và Xã hội, Lịch sử và Địa lí cấp tiểu học”

Sáng ngày 22/02/2023, tại trụ sở 52 Liễu Giai, Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học: “Xây dựng chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong các môn Tự nhiên và Xã hội, Lịch sử và Địa lí cấp Tiểu học”.

Họp hội đồng tự đánh giá Chương trình KH&CN cấp Bộ “Giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông Việt Nam trong giai đoạn mới”

Họp hội đồng tự đánh giá Chương trình KH&CN cấp Bộ “Giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông Việt Nam trong giai đoạn mới”

Sáng ngày 17/02/2023, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức họp hội đồng tự đánh giá Chương trình KH&CN cấp Bộ “Giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông Việt Nam trong giai đoạn mới”, mã số CT.2019.08, do PGS.TS. Trần Huy Hoàng làm chủ nhiệm.

Kiểm tra tình hình thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2022 (Hội đồng số 05)

Kiểm tra tình hình thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2022 (Hội đồng số 05)

Chiều ngày 13/01/2023, tại phòng họp A4, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội đồng kiểm tra tình hình thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2022 (Hội đồng số 05).

Kiểm tra tình hình thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2022 (Hội đồng số 02)

Kiểm tra tình hình thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2022 (Hội đồng số 02)

Sáng ngày 11/01/2023, tại phòng họp A13, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội đồng kiểm tra tình hình thực hiện Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ năm 2022 (Hội đồng số 02).

Kiểm tra tình hình thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2022 (Hội đồng số 03)

Kiểm tra tình hình thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2022 (Hội đồng số 03)

Chiều ngày 10/01/2023, tại phòng họp B19, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội đồng kiểm tra tình hình thực hiện Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ năm 2022 (Hội đồng số 03).

Kiểm tra tình hình thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2022 (Hội đồng số 01)

Kiểm tra tình hình thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2022 (Hội đồng số 01)

Sáng ngày 10/1/2023, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội đồng số 03 kiểm tra tình hình thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2022.

Kiểm tra tình hình thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2022 (Hội đồng số 04)

Kiểm tra tình hình thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2022 (Hội đồng số 04)

Sáng ngày 10/01/2023, tại phòng họp A4, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội đồng kiểm tra tình hình thực hiện Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ năm 2022 (Hội đồng số 04).

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu phát triển khung chương trình tiền học đường cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ chuẩn bị vào lớp Một hoà nhập tại Việt Nam”

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu phát triển khung chương trình tiền học đường cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ chuẩn bị vào lớp Một hoà nhập tại Việt Nam”

Ngày 29/12/2022, tại phòng họp tầng 2, trụ sở 106 Trần Hưng Đạo - Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu cơ sở đề KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu phát triển khung chương trình tiền học đường cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ chuẩn bị vào lớp Một hoà nhập tại Việt Nam”, mã số B2021-VKG-03, do TS. Mai Thị Phương làm chủ nhiệm.

Hội nghị khoa học “Cơ sở khoa học cho xây dựng chương trình Giáo dục mầm non sau 2022 ở Việt Nam”

Hội nghị khoa học “Cơ sở khoa học cho xây dựng chương trình Giáo dục mầm non sau 2022 ở Việt Nam”

Ngày 30/12/2022, tại trụ sở 04 Trịnh Hoài Đức, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức hội nghị khoa học “Cơ sở khoa học cho xây dựng chương trình Giáo dục Mầm non sau 2022 ở Việt Nam”.

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Xây dựng mô hình giáo dục bảo vệ môi trường dựa vào cộng đồng cho học viên giáo dục thường xuyên hướng tới phát triển bền vững”

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Xây dựng mô hình giáo dục bảo vệ môi trường dựa vào cộng đồng cho học viên giáo dục thường xuyên hướng tới phát triển bền vững”

Ngày 26/12/2022, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức hội đồng nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Xây dựng mô hình giáo dục bảo vệ môi trường dựa vào cộng đồng cho học viên giáo dục thường xuyên hướng tới phát triển bền vững”, mã số: B2021-VKG – 01 MT do ThS. Nguyễn Thị Hương Lan làm chủ nhiệm

Nghiệm thu cơ sở nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ “Tài liệu giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh trung học cơ sở thông qua hoạt động STEM”

Nghiệm thu cơ sở nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ “Tài liệu giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh trung học cơ sở thông qua hoạt động STEM”

Ngày 27/12/2022, tại phòng họp B19, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu cơ sở nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ “Tài liệu giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh trung học cơ sở thông qua hoạt động STEM”, mã số B2021-VKG-07-MT, do ThS. Đỗ Đức Lân làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu Nhiệm vụ theo chức năng năm 2022 (Hội đồng số 11)

Nghiệm thu Nhiệm vụ theo chức năng năm 2022 (Hội đồng số 11)

Sáng ngày 21/12/2022, tại phòng họp A4, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội đồng nghiệm thu Nhiệm vụ theo chức năng năm 2022 của Trung tâm Thông tin và Dự báo (Hội đồng số 11).

Nghiệm thu Nhiệm vụ theo chức năng năm 2022 (Hội đồng số 10)

Nghiệm thu Nhiệm vụ theo chức năng năm 2022 (Hội đồng số 10)

Sáng ngày 21/12/2022, tại phòng họp A4, trụ sở 101 Trần Hưng Đạo - Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Hội đồng nghiệm thu Nhiệm vụ theo chức năng năm 2022 của Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học (Hội đồng số 10).

Hội thảo khoa học “Định hướng quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển GDHN thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”

Hội thảo khoa học “Định hướng quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển GDHN thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”

Chiều ngày 20/12/2022, tại trụ sở số 04 Trịnh Hoài Đức - Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam phối hợp tổ chức Angels’ Haven (Hàn Quốc) và VAEFA (Việt Nam) tổ chức Hội thảo khoa học “Định hướng quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050” theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến.