Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án Tiến sĩ "Nghiên cứu tổ chức dạy học một số kiến thức Vật lí Lớp 9 THCS theo lý thuyết kiến tạo"

10/08/2017 16:55 GMT+7
Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án Tiến sĩ "Nghiên cứu tổ chức dạy học một số kiến thức Vật lí Lớp 9 THCS theo lý thuyết kiến tạo" của Nghiên cứu sinh Nguyễn Đình Hưng

Tên đề tài:
NGHIÊN CỨU TỔ CHỨC DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC VẬT LÍ LỚP 9 THCS THEO LÝ THUYẾT KIẾN TẠO
          Mã số - Chuyên ngành:
          - Mã số: 62. 14. 10. 02
- Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học Vật lí.
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Đình Hưng.
Người hướng dẫn: PGS - TS Vũ Quang, PGS - TS Đỗ Hương Trà.
Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.
 
Những kết luận mới của luận án:
Dạy học theo lí thuyết kiến tạo là một trong những cách tiếp cận dạy học tích cực có ý nghĩa. Nó đòi hỏi giáo viên phải hiểu biết về các quan niệm có trước của học sinh, đặc biệt là những quan niệm sai và lấy các quan niệm đó làm cơ sở để tổ chức hoạt động dạy học sao cho người học có thể bộc lộ ra chúng và làm cho những quan niệm đó được thách thức, được kiểm nghiệm, từ đó người học tự xây dựng nên kiến thức mới cho bản thân trong sự hợp tác với bạn học và giáo viên.
Việc tổ chức các hoạt động dạy học, khi tính đến thực tiễn Việt Nam và đặc thù của môn Vật lí cấp THCS, có thể tuân theo sơ đồ tiến trình hoạt động kiến tạo kiến thức vật lí THCS theo lí thuyết kiến tạo, trong đó HS được đặt vào vị trí trung tâm của hoạt động dạy học, giáo viên có vai trò tổ chức, định hướng, giúp đỡ, động viên sao cho người học có thể tích cực, chủ động học tập.
Để đảm bảo tính hiệu quả của hoạt động kiến tạo kiến thức vật lí của người học, cần sử dụng các thí nghiệm vật lí. Thí nghiệm vật lí phải vừa là công cụ để kích thích hứng thú học tập, làm bộc lộ ra được ở người học những quan niệm có trước, vừa là công cụ để kiểm nghiệm, thách thức các quan niệm đó và tạo ra được các bằng chứng thực nghiệm làm cho việc đồng hóa, điều ứng kiến thức xảy ra thuận lợi hơn.
Dạy học các kiến thức về Điện từ, Màu ánh sáng, Màu của vật - Vật lí 9 THCS theo tiến trình hoạt động kiến tạo kiến thức sẽ làm tăng chất lượng nắm vững kiến thức và tính sâu sắc của kiến thức, phát huy được tính tích cực, chủ động và sáng tạo trong học tập của học sinh.
Tiến trình hoạt động kiến tạo kiến thức Vật lí có thể mở rộng áp dụng được cho các nội dung kiến thức vật lí khác và cả những kiến thức vật lí khó nếu học sinh đã có quan niệm về nó.

DOCTORAL THESIS’S SUMMARY OF NEW CONCLUSIONS
 
Project: TEACHING ORGANIZATION STUDY ON CONSTRUCTIVISM THEORY-BASED PHYSICS KNOWLEDGE OF GRADE 9 JUNIOR SECONDARY EDUCATION
Code – Specialty:
-         Code: 62.14.10.02
-         Specialty: Theory and Method of Physics Teaching
Researcher: Nguyen Dinh Hung
Advisor: Asso.Prof.Dr Vu Quang, Asso.Prof.Dr Do Huong Tra
Training campus: Vietnam Institute of Education Science
 
New conclusions of the thesis:
Constructivism theory-based teaching is one of significantly positive way of approaching education. It requires teachers to understand their students’ preceding concepts, especially misconceptions and make them as basis for organizing teaching activities in which students’ concepts are shown, challenged and tested, from that, learners can build up their own new knowledge in cooperation with classmates and teachers.
The organization for teaching activities, regarding Vietnam’s practical conditions and particulars of grade 9 junior secondary education physics, can follow constructivism theory - based constructive operation progress map of junior secondary education physics, in which students are central of teaching activity and teachers are responsible for organizing, orienting, helping and encouraging students to study actively and positively.
It is necessary to conduct physical experiments to ensure students’ effectiveness of physics knowledge constructive activity. Physical experiments must be regarded as a tool enabling study interest and making learners to express their preceding concepts, at the same time as a tool testing and challenging such concepts and creating experimental evidences that make knowledge acculturation more convenient.
The teaching of knowledge on electromagnetism, light color, object color – grade 9 junior secondary education physics based on constructive operation progress will increase quality of knowledge understanding and profundity, promote activeness, initiative and creativeness in study.
Constructive operation progress of physics knowledge can be opened to be applicable for other physics knowledge and even difficult physics provided that students have preceding concepts on it.
 
Advisor (Người hướng dẫn)
 
Researcher (NCS)