Thông tin về luận án "Dạy học dựa vào tìm tòi ở tiểu học với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin"

10/08/2017 16:55 GMT+7
Thông tin về luận án "Dạy học dựa vào tìm tòi ở tiểu học với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin", Chuyên ngành: Lí luận và lịch sử giáo dục, Nghiên cứu sinh: Lê Thị Hồng Chi

            BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC  VIỆT NAM              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                    
----------------                                            ------------------

THÔNG TIN NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên đề tài: Dạy học dựa vào tìm tòi ở tiểu học với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin 
Mã số:
62 14 01 02    -    Chuyên ngành: Lí luận và lịch sử giáo dục 
Nghiên cứu sinh: Lê Thị Hồng Chi           Khóa 2010 - 2013
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Vũ Trọng Rỹ;  PGS. TS Phó Đức Hòa
Cơ sở đào tạo:
Viện khoa học giáo dục Việt Nam
Những đóng góp mới của luận án:
      - Xây dựng được khung lí thuyết tương đối chặt chẽ với những khái niệm và quan điểm khoa học về tìm tòi, học tập tìm tòi, dạy học dựa vào tìm tòi, dạy học với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin, bản chất và mô hình học tập tìm tòi; làm rõ vai trò, ý nghĩa, ưu thế, hạn chế, yêu cầu, nguyên tắc, mức độ dạy học dựa vào tìm tòi ở tiểu học, những ảnh hưởng và điều kiện sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ học tập tìm tòi ở tiểu học.

      - Bước đầu phác họa bức tranh chung về nhận thức, mục đích và mức độ sử dụng dạy học dựa vào tìm tòi ở tiểu học. Phản ánh được thực trạng dạy học dựa vào tìm tòi ở tiểu học với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin còn hạn chế. Giáo viên tiểu học chưa được trang bị cơ sở lí luận đầy đủ về dạy học dựa vào tìm tòi, chưa được tiếp cận với quy trình dạy học dựa vào tìm tòi với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin phù hợp.
      - Xây dựng được quy trình dạy học dựa vào tìm tòi ở tiểu học với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin gồm 6 bước, trong đó chỉ rõ các biện pháp và kĩ thuật dạy học (từ thiết kế đến thực hiện) bắt đầu từ chuẩn bị, định hướng, hướng dẫn học sinh tìm tòi, phát hiện bản chất tri thức đến tổ chức cho học sinh thực hành, vận dụng, đánh giá quá trình và kết quả tìm tòi; cụ thể hoá quy trình đó vào dạy học môn Toán và môn Khoa học lớp 4, 5, giúp cho các giáo viên dễ dàng áp dụng quy trình vào thực tiễn
                                                                                      
Ngày 10 tháng 4 năm 2014

                    Người hướng dẫn khoa học                                    Nghiên cứu sinh  


       PGS.TS Vũ Trọng Rỹ,  PGS.TS Phó Đức Hòa                          Lê Thị Hồng Chi


  MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING      SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
VIETNAM INSTITUTE OF EDUCATIONAL  SCIENCES
  Independence-Freedom-Happiness

                       --------------------                                                ---------------------

INFORMATION ON NEW CONTRIBUTIONS OF THE DOCTOR THESIS

Name of theme: Teaching for Inquiry-based learning at primary school level with the help of information technology
Code
: 62 14 0101 - Specialty: Theory and Educatioal History
Research student:  Le Thi Hong Chi
Scientific advisor: Ass. Prof., Dr. Vu Trong Ry; Ass. Prof., Dr. Pho Duc Hoa
Training institutions: Vietnam Institute of Educational Sciences
New contributions of the thesis:
      Developed a relatively reasonable literature frame with concepts and scientific views on inquiry, inquiry-based learning, teaching for inquiry-based learning, teaching with the help of information technology, features and models of inquiry-based learning; clarified the roles, meanings, advantages, disvantages, demands, principles, levels of teaching for inquiry-based learning at primary schools; effects of conditions to use information technology to aid the inquiry learning at primary schools.
     Initially outlined a general picture of perception, objectives and levels of applying teaching for inquiry-based learning at primary school level; investigated the reality of teaching for inquiry-based learning at primary schools with the limited assistance of information technology; teachers at primary schools did not have efficient knowledge about teaching for inquiry-based learning, and did not access to teaching for inquiry-based learning with the help of suitable information technology.
    Developed a six- step process of teaching for inquiry-based learning at primary school level with the help of information technology in which teaching methods and teaching techniques (from designing to implementing) were illustrated, beginning by preparing, orientating, instructing the students to explore and find out the nature of knowledge and then making organization for them to practise, apply, evaluate the process and results of the inquiry; illustrated that process in teaching Mathematics and Science for grades 4 and 5, helped the teachers easily apply the process into the real contexts.

 

April, 10th, 2014

                                     Scientific advisors                                    Research student

Ass. Prof., Dr. Vu Trong Ry     Ass. Prof., Dr. Pho Duc Hoa      Le Thi Hong Chi

File đính kèm
1. Toàn văn luận án
2. Tóm tắt luận án Tiếng Việt
3. Tóm tắt luận án Tiếng Anh