Thông tin luận án “Phát triển đội ngũ giáo viên môn Giáo dục chính trị trường trung cấp chuyên nghiệp theo hướng chuẩn hóa” của NCS Trần Sâm

18/09/2017 15:45 GMT+7
Thông tin luận án “Phát triển đội ngũ giáo viên môn Giáo dục chính trị trường trung cấp chuyên nghiệp theo hướng chuẩn hóa” của NCS Trần Sâm, Chuyên ngành: Quản lý giáo dục ;Mã số: 62.14.01.14

THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI VỀ MẶT HỌC THUẬT,

LÝ LUẬN CỦA LUẬN ÁN

 - Tên luận án: "Phát triển đội ngũ giáo viên môn Giáo dục chính trị trường trung cấp chuyên nghiệp theo hướng chuẩn hóa”.

- Tên chuyên ngành và mã số :

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục ;

Mã số: 62.14.01.14  

- Tên nghiên cứu sinh : TRẦN SÂM

- Chức danh khoa học, học vị, tên người hướng dẫn

            Hướng dẫn 1 : PGS.TS Đặng Quốc Bảo;

            Hướng dẫn 2 : TS. Phạm Quang Sáng.                

- Tên cơ sở đào tạo : Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

 

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận:

Một là, tổng quan được các công trình nghiên cứu về phát triển đội ngũ giảng viên môn giáo dục chính trị; Kết quả nghiên cứu tổng quan là toàn diện, làm cơ sở cho tác giả xây dựng khung lý luận cho nghiên cứu của mình.

Hai là, làm tường minh và chính xác thêm về hệ thống các khái niệm, thuật ngữ cơ bản – công cụ của luận án. Những khái niệm và thuật ngữ cơ bản này phù hợp với nội dung nghiên cứu, làm cơ sở cho tác giả bảo vệ được các luận điểm đã đề ra.

Ba là, sử dụng hợp lý phương pháp luận và cách tiếp cận phù hợp với đề tài nghiên cứu, làm cơ sở cho nghiên cứu tổng quan, nghiên cứu lý thuyết và cả nghiên cứu thực tiễn.

Bốn là, việc đề xuất được khung năng lực của đội ngũ giáo viên (ĐNGV) môn giáo dục chính trị (GDCT) trường trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) với 06 tiêu chuẩn, 30 tiêu chí, 95 chỉ báo và 05 giải pháp. Kết quả nghiên cứu phù hợp với công tác phát triển đội ngũ giáo viên (ĐNGV) tmôn GDCT trong bối cảnh hiện nay.

 

Những điểm mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án:

            - Luận án đã góp phần xây dựng và làm sâu sắc thêm lý luận quản lý giáo dục nói chung, lý luận phát triển đội ngũ giáo viên môn giáo dục chính trị trong các trường trung câp nói riêng; Bổ sung và làm giàu thêm lý luận về quản lý nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực trong các trường trung cấp.

            - Luận án đã xây dựng được khung lý thuyết về phát triển đội ngũ giáo viên môn giáo dục chính trị của các trường trung cấp chuyên nghiệp nói riêng, trung cấp nói chung trong bối cảnh hiện nay.

            - Những luận điểm cần bảo vệ của luận án là những vấn đề cấp thiết và kết quả nghiên cứu đã chứng minh được những luận điểm trên.

            - Luận án đã đánh giá được đúng thực trạng đội ngũ giáo viên môn giáo dục chính trị trong trường trung cấp chuyên nghiệp và thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên môn giáo dục chính trị dựa vào năng lực.

 

 

INFORMATION ON ACADEMIC AND METHODOLOGICAL CONTRIBUTION OF THE DOCTORAL THESIS

- Name of the thesis: "Developing Political Education teaching staff at Middle Technical and Vocational Education schools in the direction of standardization”

- Major and code:

Major: Education Management;

Code: 62.14.01.14  

- Researcher: TRẦN SÂM

            

- Supervisors:

            Supervisor 1: Associate professor, Dr. Đang Quoc Bao;

            Supervisor 2: Dr Pham Quang Sang.

- Name of the Institution: The Vietnam Institute of Educational Sciences

 

Brief contents of new contributions in terms of academics, theory:

Firstly, take overview of researches on developing Political Education teaching staff; The overview results are comprehensive, which provide the basis for the author to formulate a theoretical framework for his research.  

Secondly, make clear and more precise the system of concepts, the basic terminology - the tool of the thesis. These basic concepts and terminology are consistent with the content of the research, which is the basis for the author to defend the theoretical points set out.

Thirdly, properly use the methodology and approach appropriate to the research topic, as a basis for the overview study, theoretical and practical research.

Fourthly, propose the capacity framework for Political Education teaching staff at Middle Technical and Vocational Education schools with 06 standards, 30 criteria, 95 indicators and 05 solutions. The research results are consistent with the work of developing the Political Education teaching staff in the current context.

 

New findings derived from the research, survey results of the thesis:

            Contribute to building  and deepening the theory of educational management in general, the theory of developing Political Education teaaching staff in the Middle Technical and Vocational Education schools in particular; Supplement and enrich theory on human resources management and human resources development in Middle Technical and Vocational Education schools.

            Develop a theoretical framework for the development of Political Education teaching staff in Middle Technical and Vocational Education schools in particular and in general in the current context.

            The theoretical points to be defensed of the thesis are urgent issues and research results have proved the aforementioned theoretical points.

            - Properly evaluate the real situation of Political Education teaaching staff in the Middle Technical and Vocational Education schools and the status of competence-based developing Political Education teaching staff. 

 Thông tin luận án