Thông tin luận án: “Quản lý đào tạo trình độ trung cấp theo tiếp cận năng lực hướng tới việc làm” của NCS Nguyễn Thị Thanh Bình

17/07/2019 10:53 GMT+7
Thông tin luận án: “Quản lý đào tạo trình độ trung cấp theo tiếp cận năng lực hướng tới việc làm” ; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9 14 01 14

Tên luận án: Quản lý đào tạo trình độ trung cấp theo tiếp cận năng lực hướng tới việc làm

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

Mã số : 9 14 01 14

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thanh Bình

Cán bộ hướng dẫn: GS.TSKH. Nguyễn Minh Đường ; TS. Lê Đông Phương

Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học giáo dục Việt Nam

 NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN ÁN

Trên cơ sở mô hình đào tạo CIPO, luận án đã xây dựng khung lý luận về quản lý đào tạo trình độ trung cấp theo tiếp cận năng lực (TCNL) hướng tới việc làm.

Qua khảo sát, đã phát hiện được thực trạng về đào tạo và quản lý đào tạo trình độ trung cấp theo TCNL hướng tới việc làm còn nhiều bất cập, cần được đổi mới.

Luận án đã đề xuất một số quy trình quản lý đào tạo như: Quy trình tổ chức xác định nhu cầu việc làm; Quy trình tổ chức tuyển sinh theo TCNL hướng tới việc làm; Quy trình quản lý phát triển chương trình đào tạo hướng tới việc làm; Quy trình tổ chức đào tạo, bồi dưỡng giáo viên; Quy trình quản lý, tuyển dụng giáo viên mới; Quy trình biên soạn bài giảng tích hợp; Quy trình thành lập tổ tư vấn và giới thiệu việc làm; Quy trình quản lý mối quan hệ hợp tác giữa nhà trường và cơ sở sử dụng lao động.

Luận án đã xây dựng khung năng lực cho chương trình đào tạo của việc làm Marketing trình độ trung cấp và đề xuất được 06 giải pháp có tính khả thi cao để đổi mới quản lý đào tạo nhân lực trình độ trung cấp hướng tới việc làm.

Luận án đã thử nghiệm một trong số các giải pháp về quản lý đào tạo trình độ trung cấp theo TCNL hướng tới việc làm. Kết quả thử nghiệm cho thấy giải pháp đề xuất của tác giả không chỉ đáp ứng những vấn đề về lý luận của khoa học quản lý mà còn đáp ứng những vấn đề của thực tiễn và có tính khả thi cao.

 

GENERAL INFORMATION ABOUT THE THESIS

 Thesis title: Management of competency-based intermediate vocational training towards employment”

Specialization: Education Management.  

Code: 9 14 01 14

PhD. Candidate: Nguyen Thi Thanh Binh

Scientific supervisors:  Prof. Dr. Sc. Nguyen Minh Duong

                                         Dr. Le Dong Phuong

Training Institution: The Vietnam Institute of Educational Sciences

 Based on CIPO training model, the author built the theoretical framework for management renovation of competency-based intermediate vocational training towards employment.

The survey showed that there have been some shortcomings remains in the training and management of competency-based intermediate vocational training towards employment.

The author proposed some training management processes such as: management process for indentifying the for demand; enrollment management process based on job demand; management process of the curriculum development based on job demand; management process of training and fostering teachers; management process of new teachers recruitment; management process of the integrated lessons compilation; process of establishing a job recommendation and consultancy team; management process of cooperative relationships between school and employers.

The author built a competency framework for training program of Marketing job at the intermediate vocational level, proposed 06 solutions on the management of intermediate vocational level human resource training.

The author experimented one of solutions. The results of scientific experiment showed that the proposed solution not only met the theoretical requirements of management science but also met practical demands with high possibility

Tin khác