Thông tin luận án: “Phát triển đội ngũ nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật theo tiếp cận năng lực nghề nghiệp ” của Nghiên cứu sinh Trần Thị Bích Ngọc

12/03/2021 10:18 GMT+7
Thông tin luận án: “Phát triển đội ngũ nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật theo tiếp cận năng lực nghề nghiệp ”; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9 14 01 14

Tên đề tài luận án: Phát triển đội ngũ nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật theo tiếp cận năng lực nghề nghiệp

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục              Mã số 9 14 01 14

Họ và tên NCS: Trần Thị Bích Ngọc                   

Người hướng dẫn khoa học:         1. PGS. TS Nguyễn Xuân Hải

2. TS Vương Hồng Tâm

Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Xây dựng được khung lý luận về NVHT giáo dục người khuyết tật, phát triển đội ngũ NVHT giáo dục người khuyết tật theo tiếp cận năng lực nghề nghiệp, cụ thể hóa một số khái niệm công cụ như: NVHT giáo dục người khuyết tật, năng lực nghề nghiệp, phát triển nguồn nhân lực, khung lí luận bộ tiêu chuẩn, tiêu chí năng lực của NVHT giáo dục người khuyết tật theo tiếp cận năng lực nghề nghiệp cho các trường mầm non, tiểu học, trung tâm hỗ trợ phát triển GDHN ở nước ta.

2. Đưa ra bức tranh thực trạng về thực trạng năng lực của đội ngũ NVHT giáo dục người khuyết tật và thực trạng phát triển đội ngũ NVHT giáo dục người khuyết tật theo tiếp cận năng lực nghề nghiệp (bao gồm quy hoạch, tuyển dụng, sử dụng, đào tạo bồi dưỡng, đánh giá, tạo động lực,... cho đội ngũ), đồng thời đánh giá được kết quả và hạn chế của thực trạng này.

3. Đề xuất 07 giải pháp đảm bảo tính khoa học, hệ thống, cần thiết và khả thi, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của việc hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật, góp phần nâng cao năng lực nghề nghiệp và chất lượng hoạt động hỗ trợ giáo dục của đội ngũ NVHT người khuyết tật tại địa bàn nghiên cứu.

 

 

Dissertation topic: Development of educational support workers for persons with disabilities based on career competency approach

Major: Educational Management                          Code of Major: 9 14 01 14

PhD. Candidate: Trần Thị Bích Ngọc                         Training Course: 2016 - 2019

Supervisors:                                     1. Associate Professor PhD. Nguyễn Xuân Hải

2. PhD. Vương Hồng Tâm

Academic Institution: The Vietnam National Institute of Educational Sciences.

NEW CONTRIBUTIONS OF THE DISSERTATION

1. Systematizing and developing the theoretical framework for educatoial support workers (ESW) and development of  ESW based on career compentency approach by providing some key definitions of  education support workers, career competency based, human resource development, framework of competency for ESW at schools and incluisve support center.

2. Describing the whole picture about current situation of competencies of educational support workers and the development of educational support workers based on career competency approach including planning, using, education, evaluation and advocacy issues as well as providing some results and challenges for the situation.

3. Proposing 7 essential and feasible solutions to meet the requirements of situation to support for students with disabilities, contributed to enhance competencies and quality of educational support of ESW.

Tin khác