Thông tin luận án “Rèn luyện kỹ năng đọc hiểu truyền thuyết cho học sinh lớp 6” của NCS Nguyễn Thị Tuyết Nga

05/01/2021 10:56 GMT+7
Thông tin luận án “Rèn luyện kỹ năng đọc hiểu truyền thuyết cho học sinh lớp 6”; Chuyên ngành: Lý luận và PPDH Bộ môn Văn - Tiếng Việt; Mã số: 9 14 01 11

Tên luận án: Rèn luyện kỹ năng đọc hiểu truyền thuyết cho học sinh lớp 6

Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học Văn – Tiếng Việt

Mã số ngành: 9 14 01 11

Nghiên cứu sinh: NGUYỄN THỊ TUYẾT NGA

Cán bộ hướng dẫn khoa học:

Người hướng dẫn 1: PGS. TS. Nguyễn Thúy Hồng

Người hướng dẫn 2: PGS. TS. Vũ Nho

Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Những đóng góp mới của luận án

Về khoa học: Góp phần làm sáng rõ hơn một số vấn đề lí luận về đọc hiểu, kĩ năng đọc hiểu; kĩ năng đọc hiểu văn bản; kĩ năng đọc hiểu văn bản văn học; kĩ năng đọc hiểu truyền thuyết trong nhà trường THCS theo hướng phát triển năng lực

Về thực tiễn

Xác định quy trình dạy học rèn luyện kĩ năng đọc hiểu truyền thuyết, định hướng rèn luyện kĩ năng đọc hiểu thể loại truyền thuyết trong nhà trường.

Đề xuất cách thức tổ chức dạy học rèn kĩ năng đọc hiểu truyền thuyết truyền thuyết góp phần hình thành, phát triển năng lực đọc hiểu của HS lớp 6 theo quan điểm của Chương trình Giáo dục phổ thông môn Ngữ Văn 2018.

Bước đầu đề xuất cách thức rèn kĩ năng đọc hiểu truyền thuyết với hệ thống thao tác cụ thể, để sau quá trình rèn luyện người đọc có thể tự định hình cách thức đọc hiểu truyền thuyết khi cần khám phá những văn bản truyền thuyết mới, chưa được học trong nhà trường.

THESIS’S NAME: PRACTICING THE COMPREHENSION SKILL IN LEARNING VIETNAMESE LEGENDARIES FOR GRADE 6 STUDENTS

SUBJECT: Method and Argument in teaching Vietnamese Literature

SUBJECT CODE: 9 14 01 11

GRADUATE STUDENT: NGUYEN THI TUYET NGA

INSTRUCTOR:

Instructor 1 : Vice Professor (VP) – PhD NGUYEN THUY HONG

Instructor 2:  Vice Professor (VP) – PhD VU NHO

PROVIDER: Viet Nam Institute of Educational Science

Contribution in scientific and practical

Scientific:

Providing a pathway to influence the comprehension skill in document, literature text and Vietnamese legendaries in secondary school.

Practical:

Determining the method of practicing the comprehension skill in Vietnamese legendaries at school.

Organizing the method in teaching the comprehension skill, developing the comprehension skill in Vietnamese legendaries for Grade 6 student, referring to the Literature Grade 6.

Providing fundamental method and detailed activities for student and referring to it, student can self-practicing the comprehension skill when reading new, unknown Vietnamese legendaries.

Tin khác