Thông tin luận án: “Quản lý dịch vụ công trong trường mầm non công lập thành phố Hà Nội theo tiếp cận bảo đảm chất lượng” của Nghiên cứu sinh Mai Thị Khuyên

08/02/2021 14:28 GMT+7
Thông tin luận án: “Quản lý dịch vụ công trong trường mầm non công lập thành phố Hà Nội theo tiếp cận bảo đảm chất lượng”; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9 14 01 14

Tên đề tài: “Quản lý dịch vụ công trong trường mầm non công lập thành phố Hà Nội theo tiếp cận bảo đảm chất lượng”

Mã số: 9.14.01.14 ; Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục

Nghiên cứu sinh: Mai Thị Khuyên

Người hướng dẫn: 1. PGS.TS Mai Văn Trinh    2. TS. Trần Thị Ngọc Trâm

Cơ sở đào tạo:Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

 Những kết luận mới của luận án:

Luận án đã bổ sung, hoàn thiện những vấn đề lý luận về dịch vụ công và quản lý DVC trong trường mầm non công lập theo tiếp cận bảo đảm chất lượng dựa vào CIPO 

Trên cơ sở khảo sát toàn diện, đầy đủ các nội dung về dịch vụ công và quản lý dịch vụ công trong trường mầm non (4 hoạt động: chăm sóc và nuôi dưỡng; hoạt động giáo dục; hoạt động giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật trong nhà trường; hoạt động tuyên truyền và phổ biến kiến thức khoa học về chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ). Luận án đã có những đánh giá khách quan, khoa học (mặt mạnh, mặt hạn chế, nguyên nhân) của các hoạt động này, làm cơ sở thực tiễn cho việc đề xuất các giải pháp.

Luận án đã đề xuất 05 giải pháp: luận án đề xuất 05 giải pháp: (1) Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của nhà trường và gia đình, cộng đồng xã hội về sự cần thiết quản lý dịch vụ công trong trường MN (2) Tổ chức hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên trong trường mầm non. (3) Xây dựng và phát triển mối quan hệ giữa nhà trường với các bên liên quan trong quản lý chất lượng các dịch vụ công tại các trường MN công lập; (4) Phát triển chương trình giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương (5) Đề xuất tiêu chuẩn, tiêu chí quản lý dịch vụ công trong trường mầm non theo hướng bảo đảm chất lượng dựa vào thông tư 19/2018/TT-BGD&ĐT.

Các giải pháp được đề xuất không chỉ có khả năng vận dụng trong quản lý dịch vụ công trong trường mầm non công lập ở Hà Nội mà còn có thể vận dụng ở địa bàn khác có điều kiện tương đồng.

Subject: “Managing public serivce in state onwned preshools in Hanoi from a quality assurance approach”

Code: 9.14.01.14; Specialty: Education Management

Postgraduate student: Mai Thi Khuyen

Suprervisors: 1. Assoc. Prof. Dr. Mai Van Trinh   2. Dr. Tran Thi Ngoc Tram

Training Institution: Vietnam Institute of Educational Sciences

New conclusions of the thesis

The dissertation’s theoretical issues for public services and managing public serivce in state onwned preshools in Hanoi from a quality assurance approach based on CIPO, have been supplemented and edited.

Having surveyed comprehensively about public services and managing public serivce in state onwned preshools in Hanoi (4 activities including: nurture and care; educational activities; educational activities for disabled children to integrate in school; propagating and disseminating scientific knowledge about nurturing and educating children), the dissertation has offered objective and scientific evaluations (strengths, limitations, causes) to these activities, serving as a practical basis for proposing solutions.

The dissertation proposes 05 solutions: (1) Raising awareness of managers, teachers, school staff, families, and social communities on the necessity of public services management in kindergartens. (2) Organizing professional training programs for managers, teachers and staff in kindergartens. (3) Building and developing relationships between schools and partners in quality management of public services in public/state owned kindergarten schools. (4) Developing suitable educational programs for the practical conditions of schools and local areas. (5) Proposing standards and criteria for public services and managing public serivce in state onwned preshools in Hanoi from a quality assurance approach based on the 19/2018/TT-BGD&DT circular.

The proposed solutions are not only applicable to public service and public serivce management in state onwned preshools in Hanoi but also in other areas with similar conditions.

Tin khác