Thông tin luận án: “Rèn luyện kĩ năng dạy học tích hợp cho giáo viên môn Toán ở trường trung học phổ thông” của Nghiên cứu sinh Phan Bá Lê Hiền

29/01/2021 14:23 GMT+7
Thông tin luận án: “Rèn luyện kĩ năng dạy học tích hợp cho giáo viên môn Toán ở trường trung học phổ thông”; Chuyên ngành: Lí luận và Phương pháp dạy học Bộ môn; Mã số: 9 14 01 11

Tên luận án: Rèn luyện kĩ năng dạy học tích hợp cho giáo viên môn Toán ở trường trung học phổ thông

Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn

Mã số: 9 14 01 11

Nghiên cứu sinh: Phan Bá Lê Hiền

Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Phạm Đức Quang

                                               2. PGS.TS. Nguyễn Thanh Hưng

Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Nội dung những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận, những điểm mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án.

Các kết luận chính được rút ra từ luận án:

1) Tổng hợp làm rõ thêm một số vấn đề lí luận liên quan đến tích hợp, dạy học tích hợp, kĩ năng, kĩ năng nghề nghiệp.

2) Nghiên cứu, đề xuất được 6 kĩ năng dạy học tích hợp môn Toán ở trường trung học phổ thông.

3) Qua khảo sát thực tế giáo viên Toán ở trường trung học phổ thông cho thấy các kĩ năng dạy học tích hợp mà luận án đề xuất là phù hợp với thực tiễn giáo dục nước nhà.

4) Căn cứ lí luận và thực tiễn, đề xuất được 4 biện pháp sư phạm nhằm rèn luyện cho giáo viên trung học phổ thông kĩ năng dạy học tích hợp môn Toán. Minh hoạ thực hiện các biện pháp thông qua các chủ đề: Thống kê và sức khỏe (Đại số 10); Cấp số cộng và cấp số nhân (Đại số và Giải tích 11); Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình (Đại số 10); Vectơ (Hình học 10); Lượng giác (Đại số và Giải tích 11).

5) Tổ chức thực nghiệm sư phạm nhằm bước đầu kiểm nghiệm tính khả thi và hiệu quả của các biện pháp sư phạm được đề xuất. Việc thực nghiệm sư phạm bước đầu cho thấy các kĩ năng dạy học tích hợp đề xuất có tính khả thi, bước đầu đã mang lại những kết quả tích cực với giáo viên tham gia thực nghiệm sư phạm.

6) Các ví dụ và tài liệu thực nghiệm sư phạm có thể xem là tài liệu tham khảo tốt cho giáo viên khi muốn dạy học tích hợp môn Toán ở THPT, theo hướng tác giả đã đề cập.

Thesis title: "Training integrated teaching skills for teachers of Mathematics in high schools".

Major: Theory and Methodology of Mathematics Teaching

Code: 9 14 01 11

PhD student: Phan Ba Le Hien

Supervisor:        1. Assoc. Prof. Dr. Pham Duc Quang                                           

                            2. Assoc. Prof. Dr. Nguyen Thanh Hung

Training institution: The Vietnam National Institute of Educational Sciences

   Brief summary of theoretical and academic contributions from the research study of the thesis

1)     Synthesize and clarify some theoretical issues related to integration, integrated teaching, skills, career  skills.

2) Research and propose 6 teaching skills integrated in Maths in high schools.

3) The survey of Mathematics teachers in high schools shows that the integrated teaching skills proposed by the thesis are consistent with the educational practice of the country.

4) Based on theory and practice, proposing 4 pedagogical measures to train high school teachers in integrated teaching skills in Mathematics. Illustrate the  implementation of measures through the themes: Statistics and Health (Algebra 10); Arithmetic and multiplication (Algebra and Calculus 11); Solve problems by creating an equation or system of equations (Algebra 10); Vector (Geometry 10); Trigonometry (Algebra and Calculus11).
5) Organize experimental pedagogy to initially test the feasibility and effectiveness of the proposed pedagogical measures. The pedagogical experiment initially showed that the proposed integrated teaching skills are feasible, initially brought positive results to 
teachers participating in pedagogical experimentation.

6) The examples and pedagogical empirical documents can be considered as good references for teachers who want to teach integrated mathematics in high schools, according to the direction mentioned by the author.

Thông tin chi tiết

Tin khác