Thông tin luận án: “Phát triển kỹ năng nghe – nói cho trẻ khiếm thính 3 – 6 tuổi” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Minh Phượng

08/02/2021 11:15 GMT+7
Thông tin luận án: “Phát triển kỹ năng nghe – nói cho trẻ khiếm thính 3 – 6 tuổi”; Chuyên ngành: Lí luận và lịch sử giáo dục; Mã số: 9 14 01 02

Tên luận án: Phát triển kỹ năng nghe – nói cho trẻ khiếm thính 3 – 6 tuổi

Chuyên nghành: Lý luận và Lịch sử Giáo dục                Mã số: 9 14 01 02

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Minh Phượng

Người hướng dẫn khoa học: 1. GS.TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến

                                               2. TS. Vương Hồng Tâm

Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Nội dung những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận, những điểm mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án

- Luận án đã góp phần bổ sung một mảng lí luận về phát triển kĩ năng nghe - nói cho trẻ khiếm thính 3 - 6 tuổi trong môi trường giáo hòa nhập ở Việt Nam.

- Xác định những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phát triển KNNN cho trẻ khiếm thính 3 – 6 tuổi trong đó phát hiện 3 yếu tố có ảnh hưởng đáng kể đến mức độ phát triển KNNN ở trẻ khiếm thính 3 - 6 tuổi: 1) Thiết bị trợ thính mà trẻ sử dụng 2) Tuổi nghe (thời gian sử dụng thiết bị trợ thính) của trẻ 3) Việc tham gia chương trình can thiệp sớm.

- Xác định mức độ kỹ năng nghe – nói của trẻ khiếm thính 3 – 6 tuổi ở lớp MGHN bằng cách sử dụng thang đánh giá với 11 tiêu chí cụ thể được xây dựng riêng cho trẻ khiếm thính 3 – 6 tuổi.

- Làm rõ những ưu điểm, hạn chế và những yếu tố tác động đến quá trình giáo dục phát triển kỹ năng nghe – nói cho trẻ khiếm thính 3 – 6 tuổi ở lớp MGHN, góp phần giải quyết vấn đề triển khai và nâng cao chất lượng GDHN trong thực tiễn GDMN hiện nay.

- Đề xuất 3 nhóm biện pháp phát triển kĩ năng nghe - nói cho trẻ khiếm thính 3 - 6 tuổi ở lớp mẫu giáo hòa nhập. Các nhóm biện pháp đề xuất được kiểm chứng kiểm chứng trên các trường hợp trẻ khiếm thính khác nhau về độ tuổi (trong khoảng 3 – 6 tuổi), về loại thiết bị trợ thính, điều kiện can thiệp và các phương pháp can thiệp theo đặc điểm của từng trẻ.  

- Luận án có giá trị tham khảo cho công tác quản lý, nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng GV mầm non, đồng thời là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho giáo viên dạy trẻ khiếm thính ở lớp MGHN.

Thesis title: Developing listening - speaking skills for children with hearing impairment aged 3 to 6

Major: Theory and history of education              Code: 9 14 01 02

PhD. student: Nguyen Minh Phuong

Scientific instructors:       1. Prof. Dr. Nguyen Thi Hoang Yen

                                            2. Dr. Vuong Hong Tam

Training institution: Vietnam Institute of Educational Sciences

Brief summary of theoretical and academic contributions from the research study of the thesis

- Contributing to adding a theoretical array of developing listening - speaking skills for children with hearing impairment aged 3 - 6 in an inclusive educational environment in Vietnam.

- Determining the factors affecting the development of listening and speaking skills for children with hearing impairments aged 3 - 6, in which 3 factors are found to have a significant impact: 1) The hearing aids which the child uses; 2) The child's hearing age (time spent with hearing aids); and 3) participation early intervention program.

- Determining the levels of listening and speaking skills of children with hearing impairment aged 3 - 6 in inclusive kindergarten by using a rating scale with 11 specific criteria designed specifically for children with hearing impairment aged 3 - 6.

- Clarifying the strengths, limitations and factors affecting the educational process of developing listening and speaking skills for children with hearing impairment aged 3-6 in inclusive kindergarten, contributing to solve issues of implementation and improvement of the quality of inclusive education in current preschool education reality.

- Proposing 03 groups of measures to develop listening and speaking skills for children with hearing impairment aged 3 - 6 in inclusive kindergarten. The proposed groups of measures are verified in different cases of hearing impairment in terms of ages (from 3 to 6 years old), hearing aids types, intervention conditions, and intervention methods with characteristics of each child. 

- The thesis has a reference value for the management, research, training and retraining of preschool teachers, and is also a useful reference source for teachers of children with hearing impairment in inclusive kindergarten.

Tin khác