Thông tin luận án: “Dạy học đọc hiểu văn bản đa phương thức trong chương trình Ngữ văn trung học cơ sở” của Nghiên cứu sinh Trần Thị Ngọc

02/02/2021 15:14 GMT+7
Thông tin luận án: “Dạy học đọc hiểu văn bản đa phương thức trong chương trình Ngữ văn trung học cơ sở”; Chuyên ngành: Lí luận và PPDH Bộ môn; Mã số: 9 14 01 11

Tên luận án: Dạy học đọc hiểu văn bản đa phương thức trong chương trình Ngữ văn trung học cơ sở

            Chuyên ngành: Lí luận và Phương pháp dạy học Văn - Tiếng Việt

            Mã số: 9.14.01.11

            Nghiên cứu sinh: Trần Thị Ngọc

Khóa đào tạo: 2015

            Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Đỗ Ngọc Thống

                                                         2. PGS.TS. Hoàng Hòa Bình

            Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

            Nội dung những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận, những điểm mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án:

- Phân tích, làm rõ khái niệm, các đặc điểm của văn bản đa phương thức, vai trò của văn bản đa phương thức trong giáo dục và cuộc sống.

- Làm rõ được sự khác biệt giữa tiếp nhận văn bản đơn phương thức và văn bản đa phương thức, mối liên hệ giữa lí luận dạy học hiện đại đối với việc tiếp nhận văn bản đa phương thức; đặc điểm của học sinh trung học cơ sở trong quá trình tiếp nhận văn bản đa phương thức.

- Khảo sát, phân tích được thực tiễn văn bản đa phương thức trong chương trình, sách giáo khoa ngôn ngữ và văn học ở một số nước trên thế giới; chương trình và sách giáo khoa môn Ngữ văn ở Việt Nam; khảo sát, phân tích, đánh giá được thực trạng dạy học đọc hiểu văn bản đa phương thức trong nhà trường trung học cơ sở ở Việt Nam.

- Phân tích được các yêu cầu của dạy đọc hiểu văn bản đa phương thức trong nhà trường trung học cơ sở ở Việt Nam.

- Đề xuất các biện pháp dạy học đọc hiểu văn bản đa phương thức trong nhà trường trung học cơ sở ở Việt Nam. Những biện pháp này được kiểm nghiệm qua thực nghiệm sư phạm và bước đầu chứng minh tính khả thi và tính hiệu quả của các biện pháp sư phạm đã đề xuất.

- Luận án có thể làm tài liệu tham khảo cho giảng viên giảng dạy học phần Dạy học đọc hiểu văn bản ở các trường Đại học, Cao đẳng; là tài liệu tham khảo giúp giáo viên và học sinh có định hướng dạy - học đọc hiểu các văn bản đa phương thức một cách hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu mới về đọc hiểu văn bản đối với học sinh trung học cơ sở trong môn Ngữ văn.

 

Thesis title: Teaching multi-modal text reading comprehension in Philology program at secondary schools

            Major: Teaching theory and methodology subject of Literature - Vietnamese

Code: 9.14.01.11

PhD student: Tran Thi Ngoc

Course: 2015

            Scientific supervisors: 1. Assoc.Prof.Dr. Do Ngoc Thong

                                                2. Assoc.Prof.Dr. Hoang Hoa Binh

Training institution: Vietnam Institute of Educational Sciences

            New academic and theoretical contributions and new points drawn from research and survey results of the thesis:

- Analyzing and clarifying the concept, the characteristics of multi-modal texts, the role of multi-modal texts in education and life.

- Clarifying the difference between receiving unimodal texts and receiving multi-modal texts, the relationship between modern teaching theory and receiving multi-modal texts; secondary school students’ characteristics in receiving multi-modal texts.

- Surveying and analyzing the practice of multi-modal texts in the curriculum, textbooks in a number of countries around the world; Philology curriculum and textbooks in Vietnam; Surveying, analyzing and evaluating the reality of teaching multi-modal text reading comprehension in secondary schools in Vietnam.

- Analyzing the requirements of teaching multi-modal text reading comprehension in secondary schools in Vietnam.

- Proposing methods for teaching multi-modal text reading comprehension in secondary schools in Vietnam. These methods were tested through experimental pedagogy and initially proved the feasibility and effectiveness of the proposed pedagogical methods.

- The thesis can be used as a reference for the lecturers of Teaching reading comprehension module in Universities and Colleges; a reference to help teachers and students orient to teach and learn to read and understand multi-modal texts effectively, meeting the new requirements of text reading for secondary school students in Philology.

Thông tin chi tiết

Tin khác