Thông tin luận án: “Thiết kế và sử dụng rubric trong đánh giá năng lực tạo lập văn bản nghị luận của học sinh Trung học phổ thông” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thành Ngọc Bảo

02/02/2021 10:02 GMT+7
Thông tin luận án: “Thiết kế và sử dụng rubric trong đánh giá năng lực tạo lập văn bản nghị luận của học sinh Trung học phổ thông”; Chuyên ngành: Lý luận và PPDH Bộ môn; Mã số: 9 14 01 11

Tên luận án: Thiết kế và sử dụng rubric trong đánh giá năng lực tạo lập văn bản nghị luận của học sinh Trung học phổ thông

Tên chuyên ngành: Lí luận và Phương pháp dạy học bộ môn Văn - Tiếng Việt

Mã số: 9 14 01 11

Tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thành Ngọc Bảo 

Khóa đào tạo: 2015

Chức danh khoa học, học vị, tên người hướng dẫn:

            1. PGS. TS. Bùi Mạnh Hùng

            2. PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Vân

Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học giáo dục Việt Nam

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận, những điểm mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án :

-          Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản về đánh giá năng lực và đánh giá năng lực tạo lập văn bản bằng rubric;

-          Làm rõ khái niệm năng lực tạo lập văn bản nghị luận và các thành tố của năng lực tạo lập văn bản nghị luận;

-          Làm rõ khái niệm năng lực tạo lập văn bản nghị luận của học sinh Trung học phổ thông và các thành tố của năng lực tạo lập văn bản nghị luận của học sinh Trung học phổ thông;

-          Nhận xét thực trạng đánh giá bài văn nghị luận qua các kì thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông và Trung học phổ thông Quốc gia;

-          Xác định thực trạng đánh giá năng lực tạo lập văn bản nghị luận ở một số trường trung học phổ thông tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay có đáp ứng yêu cầu đánh giá nhằm phát triển năng lực của người học không;

-          Hệ thống hóa một số nguyên tắc thiết kế rubric đánh giá năng lực tạo lập văn bản nghị luận của học sinh Trung học phổ thông; đề xuất rubric đánh giá năng lực tạo lập văn bản nghị luận xã hội và năng lực tạo lập văn bản nghị luận văn học của học sinh Trung học phổ thông;

-          Sử dụng rubric đã đề xuất để đánh giá năng lực tạo lập văn bản nghị luận xã hội và năng lực tạo lập văn bản nghị luận văn học của học sinh Trung học phổ thông;

-          Tổ chức thực nghiệm sư phạm và khẳng định rubric được đề xuất có giá trị, đáng tin cậy, khả thi và hiệu quả.

Tin khác