Thông tin luận án “Bồi dưỡng năng lực củng cố kiến thức cho học sinh THPT miền núi phía Bắc trong dạy học Đại số lớp 10” của NCS Phạm Duy Hiển

25/11/2020 14:28 GMT+7
Thông tin luận án “Bồi dưỡng năng lực củng cố kiến thức cho học sinh THPT miền núi phía Bắc trong dạy học Đại số lớp 10”; Chuyên ngành: Lý luận và PPDH Bộ môn Toán; Mã số: 9 14 01 11

Tên luận án: Bồi dưỡng năng lực củng cố kiến thức cho học sinh THPT miền núi phía Bắc trong dạy học Đại số lớp 10.

Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán

Mã số:  9 14 01 11

Nghiên cứu sinh: Phạm Duy Hiển

Cán bộ hướng dẫn: TS. Trần Luận

                                TS. Lê Văn Hồng

Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

- Nghiên cứu, làm rõ những căn cứ khoa học để bồi dưỡng năng lực củng cố kiến thức: Đưa ra quan niệm, đặc điểm, cấu trúc, thành phần và biểu hiện của năng lực củng cố kiến thức; Xác định 8 kĩ năng chủ yếu tạo nên năng lực củng cố kiến thức môn Toán của học sinh, phân tích, minh họa thông qua các hoạt động dạy và học của giáo viên và học sinh; trên cơ sở đó xây dựng giải pháp của luận án.

- Tìm hiểu, phân tích và đánh giá thực trạng tình hình dạy và học môn Toán đối với việc bồi dưỡng năng lực củng cố kiến thức môn toán cho học sinh ở một số trường THPT miền núi phía Bắc.

- Đề xuất 4 nhóm biện pháp bồi dưỡng năng lực củng cố kiến thức môn toán cho học sinh THPT miền núi phía Bắc trong dạy học Đại số lớp 10.

- Tổ chức thực nghiệm sư phạm để kiểm tra tính khả thi và hiệu quả của các biện pháp đã đề xuất.

Nội dung của luận án có thể làm tài liệu tham khảo cho giáo viên và học sinh trong dạy học môn Toán lớp 10 THPT đặc biệt là đối với mục đích nâng cao chất lượng học Toán và phát triển năng lực cho học sinh miền núi phía Bắc.

NEW ACADEMIC AND THEORETICAL CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Title: Improving the capacity of reinforcing the knowledge of high school students in the Northern Uplands of Vietnam in teaching grade-10 Algebra”.

Major: Theory and Methods of Teaching Mathematics

Code:  9 14 01 11

Post-graduate student: Pham Duy Hien

Scientific supervisorsDSc. Tran Luan

                                  DSc. Le Van Hong

Training institution: Vietnam Institute of Educational Sciences.

NEW CONTRIBUTIONS OF DOCTORAL THESIS

- Research and clarify the scientific fundamentals to improve the capacity of reinforcing the knowledge: Present the concepts, characteristics, structures, components and manifestations of the capacity and reinforce the knowledge; Identify 8 key skills that create students' capacity of reinforcing the Mathematics knowledge, analyze and illustrate through the teachers and students' teaching and learning activities; then, establish the measures of the thesis.

- Survey, analyze and assess the actual situation of the teaching and learning of Mathematics regarding the improvement of the capacity of reinforcing the Mathematics knowledge of students in some high schools in the Northern Uplands of Vietnam.

- Recommend 4 groups of measures to improve the capacity of reinforcing the Mathematics knowledge of students in the high schools in the Northern Uplands of Vietnam in teaching the grade-10 Algebra.

- Organize the pedagogical experiments to test the feasibility and effectiveness of the recommended measures.

The contents of the thesis can be used as a reference for teachers and students in teaching and learning the grade-10 Mathematics in high schools, especially for the purpose of improving the quality of Mathematics learning and developing the capacity of the students in the Northern Uplands of Vietnam.

Tin khác