Thông tin luận án: “Giáo dục năng lực học tập độc lập cho sinh viên sư phạm qua hoạt động cố vấn học tập” của Nghiên cứu sinh Ngô Hải Chi

15/03/2021 14:33 GMT+7
Thông tin luận án: “Giáo dục năng lực học tập độc lập cho sinh viên sư phạm qua hoạt động cố vấn học tập”; Chuyên ngành: Lí luận và lịch sử giáo dục; Mã số: 9 14 01 02

Tên đề tài: “Giáo dục năng lực học tập độc lập cho sinh viên sư phạm qua hoạt động cố vấn học tập”.

Chuyên ngành:           Lý luận và lịch sử giáo dục

Mã số:                         9.14.01.02

Nghiên cứu sinh:       Ngô Hải Chi

Người hướng dẫn:    PGS.TS. Đặng Thành Hưng

Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN:

Xác định và làm tường minh các khái niệm công cụ liên quan đến các phạm trù về năng lực học tập độc lập và phạm trù cố vấn học tập. Phát triển những yếu tố lí luận liên quan đến cấu trúc NLHTĐL của SV. Khái quát 4 mô hình và 4 con đường giáo dục NLHTĐL cho SV sư phạm qua hoạt động CVHT.

Phát hiện một số sự kiện và vấn đề phản ánh thành tựu cũng như hạn chế trong giáo dục NLHTĐL cho SV và hoạt động CVHT hiện nay, thực trạng của hoạt động cố vấn học tập.

Đề xuất 4 biện pháp giáo dục NLHTĐL cho SV sư phạm tác động vào nhận thức, hoạt động trải nghiệm và rèn luyện của SV qua hoạt động CVHT cùng với hệ thống các kĩ thuật để triển khai hiệu quả hoạt động đó trong thực tiễn.

Xây dựng tài liệu hướng dẫn học tập độc lập và tài liệu giáo dục NLHTĐL cho sinh viên sư phạm qua hoạt động cố vấn học tập và các tài liệu mẫu phục vụ quá trình giáo dục này.

Topic: Educating independent learning competency for pedagogical students through academic advising activities"

Major:               Theory and History of Education

Code:               9.14.01.02

PhD student:  Ngo Hai Chi

Supervisor:                  Assoc. Prof, Dr.  Dang Thanh Hung

Training institution: The Vietnam National Institute of Education Sciences

New Finding of the Thesis:

Identifying and clarifying concepts related to independent learning competency and advising activities. Developing theoretical factors related to the structure of students’ independent learning competency. Presenting 4 models and 4 ways of independent learning competency education through academic advising activities.

Detecting a number of events and problems that reflect the achievements as well as limitations in independent learning competency education for students and current academic advising activities.

 Proposing 4 measures for students’ independent learning competency education which affect the awareness, experience and training activities of students through academic advising activities together with a system of techniques to effectively deploy such activities in practice.

Developing independent learning guidelines and materials for independent learning competency education through academic advising activities and sample documents for this educational process.

Tin khác