Thông tin luận án: “Chuẩn bị cho sinh viên sư phạm toán giúp học sinh phổ thông tự học có hướng dẫn” của Nghiên cứu sinh Phan Thị Phương Thảo

29/03/2021 09:28 GMT+7
Thông tin luận án: “Chuẩn bị cho sinh viên sư phạm toán giúp học sinh phổ thông tự học có hướng dẫn”; Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học Bộ môn; Mã số: 9 14 01 11

Tên luận án: Chuẩn bị cho sinh viên sư phạm toán giúp học sinh phổ thông tự học có hướng dẫn

            Chuyên nghành: Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn

            Mã số: 9 14 01 11

            Nghiên cứu sinh: Phan Thị Phương Thảo

            Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Phạm Đức Quang

                                                         2. PGS.TS. Đỗ Tiến Đạt

            Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

 Nội dung những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận, những điểm mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án.

1) Đã làm sáng tỏ thêm quan niệm, đặc điểm về Tự học có hướng dẫn, dạy học theo hướng giúp học sinh tự học có hướng dẫn, vai trò của giáo viên, học sinh trong dạy học theo hướng giúp học sinh tư học có hướng dẫn.

2) Đề xuất được những kĩ năng cần chuẩn bị cho sinh viên để sau khi ra trường có thể dạy học Toán theo hướng giúp học sinh tự học có hướng dẫn. Đó là các kĩ năng: Kĩ năng tự học có hướng dẫn; kĩ năng thiết kế tài liệu hướng dẫn học; kĩ năng hướng dẫn học sinh tự học theo tài liệu hướng dẫn học, tự học qua trao đổi, thảo luận, tương tác; kĩ năng hướng dẫn nhóm trưởng tổ chức cho nhóm thực hiện nhiệm vụ học tập, kĩ năng hướng dẫn học sinh tự học online/TV khi không giáp mặt với giáo viên; kĩ năng đánh giá sản phẩm, đánh giá quá trình.

3) Thông qua khảo sát thực trạng cho thấy các kĩ năng cần chuẩn bị cho sinh viên sư phạm mà tác giả đề xuất là cần thiết phải chuẩn bị cẩn thận cho sinh viên để sau khi ra trường có thể dạy học Toán theo hướng giúp học sinh tự học có hướng dẫn, phù hợp với lộ trình đổi mới giáo dục nước nhà.

4) Đề xuất được quy trình thiết kế dạy học nhằm chuẩn bị cho sinh viên sư phạm toán dạy học theo hướng giúp học sinh tự học có hướng dẫn. Cụ thể, gồm 5 bước: (1) Giới thiệu bài học, (2) Tổ chức cho sinh viên tự học có hướng dẫn theo tài liệu hướng dẫn học, (3) Tổ chức cho sinh viên chia sẻ, thảo luận báo cáo sản phẩm học, (4) Sinh viên tự kiểm tra, tự điều chỉnh, tự hình thành kiến thức, (5) Vận dụng kiến thức đã học.

5) Đề xuất được 5 biện pháp sư phạm nhằm chuẩn bị những kĩ năng cho sinh viên sư phạm để sau khi ra trường có thể dạy học theo hướng giúp học sinh tự học có hướng dẫn. Trong đó, Biện pháp 1 tập trung chủ yếu là giúp sinh viên rèn luyện kĩ năng tự học có hướng dẫn và bước đầu giúp sinh viên hiểu về tài liệu hướng dẫn học, cách thức tổ chức dạy học theo hướng giúp học sinh tự học có hướng dẫn, Biện pháp 2 tập trung vào nhằm rèn kĩ năng thiết kế tài liệu hướng dẫn học những tình huống điển hình trong dạy học toán ở trường phổ thông. Biện pháp 3, Biện pháp 4 nhằm rèn luyện kĩ năng thiết kế tài liệu hướng dẫn học, kĩ năng hướng dẫn học sinh tự học  theo tài liệu hướng dẫn học, tự học qua trao đổi, thảo luận, tương tác, kĩ năng hướng dẫn nhóm trưởng tổ chức cho nhóm thực hiện nhiệm vụ học tập, kĩ năng đánh giá sản phẩm, đánh giá quá trình. Biện pháp 5 nhằm rèn luyện kĩ năng hướng dẫn học sinh tự học online/TV khi không giáp mặt với giáo viên cho sinh viên.

6) Thực nghiệm sư phạm đã bước đầu kiểm nghiệm tính khả thi và hiệu quả của những biện pháp đã đề xuất.

 Title: Preparing students of Maths for helping high school students with guided self-study

            Speciality: Theory and Methodology of Teaching

            Code: 9 14 01 11

            PhD student: Phan Thị Phương Thảo

            Supervisors: 1. Associate Prof.Dr. Phạm Đức Quang

                                2. Associate Prof.Dr. Đỗ Tiến Đạt

            Institution: The Vietnam National Institute of Educational Sciences

New academic, theoretical contributions, new points drawn from the research and survey results of the study.

1) Clarified guided self-study, teaching in the direction of helping learners with guided self-study, the role of teachers and students in teaching towards helping school students with guided self-study.

2) Proposed skills that need to prepare students with so that after graduation they can teach mathematics in the direction of helping school students with guided self-study. These skills are: guided self-study skill, instructional material designing skill, instruction skill to guide students to self-study through exchanging, discussing, interacting, instruction skill to guide a group leader to organize group activities to perform learning tasks, instruction skill to guide students to self-study online/ on TV without facing the teacher, product and process evaluation skill.

3) Through the survey of the current situation, it can be seen that the skills that the authors proposed to well prepare math students with were necessary so that after graduation they can teach math in the direction of helping school students with guided self-study, in line with the plan for national education.

4) Proposed a teaching designing process to prepare students of math in the direction of helping school students with guided self-study. Specifically, there are 5 steps: (1) Introduce the lesson, (2) Organize activities for math students to self-study according to instructional materials, (3) Organize activities for students to share, discuss, report learning products, (4) Students examine, adjust, form knowledge by themselves, (5) Apply learned knowledge.

5) Proposed 5 pedagogical measures to prepare math students with necessary skills so that after graduation, they can teach in the direction of helping school students with guided self-study. Measure 1 focuses on helping students practice guided self-study skill, and initially helps students have an understanding of instructional material, teaching organization towards helping school students to self-study with guidance; measure 2 focuses on training skill to design instructional material of typical situations in teaching math in high school; measure 3, and 4 focuses on training the skill to design material, guide self-study through materials, through exchange, discussion, interaction, skill to guide group leader to organize group’s activities, skill to evaluate the product, the process; measure 5 aims to practice the skill to guide high school students with self-study without meeting the teacher.

6) Pedagogical experiment initially tested the feasibility and effectiveness of the proposed measures.

Tin khác