Thông tin luận án: “Quản lý đào tạo nhân lực trình độ trung cấp đáp ứng nhu cầu của các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Thủy

29/03/2021 09:45 GMT+7
Thông tin luận án: “Quản lý đào tạo nhân lực trình độ trung cấp đáp ứng nhu cầu của các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam”; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9 14 01 14

Tên luận án: Quản lý đào tạo nhân lực trình độ trung cấp đáp ứng nhu cầu của các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục                                               Mã số: 9 14 01 14

Họ và tên nghiên cứu sinh:  Nguyễn Thị Thanh Thủy

Cán bộ hướng dẫn: 1. PGS. TS. Đặng Bá Lãm

                                    2. PGS. TS. Nguyễn Công Giáp

Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

 NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Về lý luận: Tổng hợp, bổ sung và hệ thống cơ sở lý luận về quản lý đào tạo nhân lực trình độ trung cấp đáp ứng nhu cầu của các KCN trong cơ chế thị trường để làm cơ sở xây dựng khung lý thuyết của luận án.

Về thực tiễn:

Thông qua các thông tin khảo sát và phân tích số liệu, luận án đã phát hiện, làm sáng tỏ và đánh giá được thực trạng về đào tạo và quản lý đào tạo nhân lực trình độ trung cấp đáp ứng nhu cầu của các KCN tỉnh Hà Nam làm cơ sở để đề xuất các giải pháp quản lý đào tạo nhân lực trình độ trung cấp đáp ứng nhu cầu của các KCN tỉnh Hà Nam trong giai đoạn tiếp theo.

Luận án đề xuất và khẳng định được 06 giải pháp quản lý đào tạo nhân lực trình độ trung cấp (GP1: Tổ chức xác định nhu cầu đào tạo nhân lực trung cấp của các KCN dựa vào năng lực; GP 2: Tổ chức xây dựng CTĐT trung cấp theo chuẩn đầu ra đáp ứng nhu cầu của các KCN; GP 3: Chỉ đạo phát triển đội ngũ GV nâng cao năng lực dạy thực hành nghề; GP 4: Tăng cường đầu tư vật chất, tài chính trong đào tạo trung cấp đáp ứng nhu cầu DN; GP 5: Thiết lập liên kết đào tạo giữa cơ sở GDNN và DN trong KCN; GP 6: Tổ chức tư vấn và giới thiệu việc làm cho HS sau tốt nghiệp) theo các thành tố của quá trình đào tạo là cần thiết và có tính khả thi để đáp ứng nhu cầu của các KCN tỉnh Hà Nam, nhằm nâng cao năng lực đào tạo và quản lý đào tạo phù hợp với điều kiện thực tiễn ở Hà Nam.

Luận án thử nghiệm một giải pháp nhằm chứng minh tính chính xác và đúng đắn của giải pháp được đề xuất trong quản lý đào tạo nhân lực trình độ trung cấp đáp ứng nhu cầu của các KCN tỉnh Hà Nam.

Các biện pháp mang tính khoa học, có hiệu quả trong việc quản lý đào tạo nhân lực trình độ trung cấp đáp ứng nhu cầu của các KCN tỉnh Hà Nam. Các biện pháp đề xuất trong luận án nếu được áp dụng và thực hiện đồng bộ sẽ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động quản lý đào tạo nhân lực trình độ trung cấp đáp ứng nhu cầu của các KCN tỉnh Hà Nam.

Kết quả nghiên cứu đã góp phần giải quyết được một số vấn đề lý luận, thực tiễn có ý nghĩa đối với việc nâng cao hiệu quả quản lý đào tạo nhân lực trình độ trung cấp đáp ứng nhu cầu của các KCN tỉnh Hà Nam. Kết quả nghiên cứu có thể làm tài liệu tham khảo cho các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý và hoạch định chính sách GDNN ở các tỉnh/thành phố trên cả nước hiện nay.

Training management of human resources at intermediate level to meet the needs of industrial zones in Ha Nam Province

Specialty: Education Management                                             Code: 9 14 01 14

Postgraduate student:  Nguyen Thi Thanh Thuy

Supervisors:              1. Assoc.Prof. Dr. Dang Ba Lam

                                    2. Assoc.Prof. Dr. Nguyen Cong Giap

Training institution: Vietnam Institute of Educational Sciences

NEW CONCLUSION OF THE THESIS

In Theory: Synthesize, supplement and system of theoretical basis for the training management of human resources at intermediate level to meet the needs of industrial zones in the market mechanism as a basis for building theoretical framework of the thesis.

In Pratice:

Through the survey information and data analysis, the thesis has discovered, clarified and assessed the situation of  training and training management of intermediate level labors to meet the need of industrial zones in Ha Nam Province.

 The thesis proposes and confirms 6 solutions for human resources training management intermediate level (1: Identify the training needs of intermediate level human resources of industrial zones based on their capacity; 2: Build intermediate training programs according to standards to meet the needs of industrial zones; 3: developing teaching staff to improve vocational training capacity; 4: Increase investment in facilities and finance for intermediate training to meet the needs of businesses; 5: Establish training links between training institutions and enterprises in the industrial zones;  6: Organize job counseling and recommendation for student after graduation) according to the elements of training process are necessary and feasible to meet the need of industrial zones in Ha Nam province, to improve training and training management in accordance with practical condition in Ha Nam Province.

The thesis has tested one solution to prove the accuracy and correctness of the proposed solutions in training management at intermediate level labors to meet the need of industrial zones in Ha Nam Province.

The solutions are scientific and effective in training management of human resources at intermediate level to meet the needs of industrial zones in Ha Nam Province. If consistently applied and implemented, the proposed solution in the thesis will contribute to improving the quality of training management of human resources at intermediate level in Ha Nam province.

The findings have contributed to solving a number of theoretical and practical issues that are significant for improving the efficiency of training management of human resources at intermediate level to meet the needs of industrial zones in Ha Nam Province. The findings can be used as references for researchers, managers and education policy makers across the country.

Tin khác