Thông tin luận án sau bảo vệ: "Phát triển đội ngũ giảng viên Trường Đại học Tây Nguyên theo hướng thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội" của NCS Ngô Thị Hiếu

10/10/2022 10:47 GMT+7
Thông tin luận án sau bảo vệ: "Phát triển đội ngũ giảng viên Trường Đại học Tây Nguyên theo hướng thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội"; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9 14 01 14

Tên đề tài luận án: "Phát triển đội ngũ giảng viên Trường Đại học Tây Nguyên theo hướng thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội"

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục           Mã số: 9 14 01 14

Họ tên NCS: Ngô Thị Hiếu            

Người hướng dẫn: GS.TS Trần Công Phong; PGS.TS Nguyễn Thanh Hưng

Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Tin khác