Thông tin luận án sau bảo vệ: "Giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho sinh viên đại học sư phạm ngoại ngữ trong bối cảnh hội nhập quốc tế " của NCS Nguyễn Thị Thu Huyền

26/08/2022 10:44 GMT+7
Thông tin luận án sau bảo vệ: "Giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho sinh viên đại học sư phạm ngoại ngữ trong bối cảnh hội nhập quốc tế "; Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục; Mã số: 9 14 01 02

Tên đề tài luận án: "Giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho sinh viên đại học sư phạm ngoại ngữ trong bối cảnh hội nhập quốc tế "

Chuyên ngành: Lí luận và Lịch sử Giáo dục            Mã số: 9 14 01 02

Họ tên NCS: Nguyễn Thị Thu Huyền            

Người hướng dẫn: PGS.TS Trần Huy Hoàng; PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Vân

Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Tin khác