Thông tin luận án: "Quản lý chương trình đào tạo ngành quản trị kinh doanh theo tiếp cận CDIO tại các trường đại học Bắc miền Trung” của Nghiên cứu sinh Trần Hải Ngọc

28/07/2023 10:09 GMT+7
Thông tin luận án: "Quản lý chương trình đào tạo ngành quản trị kinh doanh theo tiếp cận CDIO tại các trường đại học Bắc miền Trung”; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9140114

1.     Tên luận án: Quản lý chương trình đào tạo ngành quản trị kinh doanh theo tiếp cận CDIO tại các trường đại học Bắc miền Trung

2.     Tên chuyên ngành và mã số: Quản lý Giáo dục – Mã số: 9140114

3.     Tên NCS và mã số: Trần Hải Ngọc, khóa tháng 2017

4.     Chức danh khoa học, học vị, tên người hướng dẫn

1. PGS. TS. Phan Văn Nhân

2. GS. TS. Lê Anh Vinh

5.     Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Số 101, Đ. Trần Hưng Đạo, Hà Nội

6.     Nội dung ngắn gọn những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận, những điểm mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của Luận án

- Hệ thống hóa được khung lí thuyết về chương trình đào tạo ngành quản trị kinh doanh theo tiếp cận CDIO tại các trường đại học và cách thức quản lý hiệu quả chương trình đào tạo này;

- Khảo sát, đánh giá làm rõ đặc điểm công tác quản lý chương trình đào tạo ngành quản trị kinh doanh theo tiếp cận CDIO tại các trường đại học khu vực Bắc miền Trung và mức độ đáp ứng yêu cầu xã hội của chương trình đào tạo đó, đồng thời dự đoán xu hướng phát triển chương trình đào tạo ngành quản trị kinh doanh bậc đại học trong thời gian tới;

- Đề xuất được hệ thống giải pháp quản lí chương trình đào tạo ngành quản trị kinh doanh theo tiếp cận CDIO tại các trường đại học khu vực Bắc miền Trung. Chứng minh được hệ thống giải pháp mà luận án đề xuất có thể áp dụng khả thi và góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực quản trị kinh doanh, đáp ứng yêu cầu thị trường lao động hiện nay.

1.     Thesis title: Management of CDIO-based business administration training programs at several universities in the Northern Central Region of Vietnam

2.     Major name and code: Educational Administration – Code: 9140114

3.     PhD candidate: Trần Hải Ngọc, Admission year: 2017

4.     Academic Supervisors

1. Assoc. Prof. Dr. Phan Văn Nhân

2. Prof. Dr. Lê Anh Vinh

5.     Name of training institution: Vietnam National Institute of Educational Sciences, No. 101, Tran Hung Dao St, Hanoi

6.     Brief content of new academic and theoretical contributions of the PhD thesis:

- Systematising the theoretical framework of the CDIO-based business administration training program in several universities and effective management measures of this training program;

- Conducting and clarifying the characteristics of CDIO-based business administration training program management in several universities in the Northern Central region and the extent of meeting the labour market requirements of the training program while predicting the development trend of university-level business administration training programs in the near future;

- Proposing a system of solutions to manage CDIO-based business administration training programs in several universities in the Northern Central region. The system of solutions proposed by the thesis author was proved to be feasiblly applied in other universities and contributes to improving the quality and efficiency of training human resources in business administration to meet the requirements of the current labor market.

Tin khác