Thông tin luận án: "Quản lý đào tạo theo tiếp cận quản lý quá trình tác nghiệp tại các trường đại học thuộc Bộ Công Thương” của Nghiên cứu sinh Hoàng Anh

26/07/2023 14:15 GMT+7
Thông tin luận án: "Quản lý đào tạo theo tiếp cận quản lý quá trình tác nghiệp tại các trường đại học thuộc Bộ Công Thương”; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9140114

Tên tác giả:   HOÀNG ANH

Tên người hướng dẫn:      GS.TS. PHAN VĂN KHA

                                        TS. PHAN CHÍNH THỨC

Tên luận án: Quản lý đào tạo theo tiếp cận quản lý quá trình tác nghiệp tại các trường đại học thuộc Bộ Công Thương

Ngành khoa học của luận án:  Khoa học giáo dục

Chuyên ngành:   Quản lý giáo dục

Khóa: 2018                                           Mã số:  9140114

Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam             

NỘI DUNG NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

-        Phân tích, luận giải và làm rõ bản chất của quản lý đào tạo theo tiếp cận quản lý quá trình tác nghiệp (QTTN) tại các trường đại học, kết nối với chiến lược phát triển, quản lý chất lượng đào tạo của nhà trường đại học và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong quản lý đào tạo. Dựa theo tiếp cận CIPO và tiếp cận QTTN, xác định mô hình tổng thể hoạt động đào tạo của trường ĐH gồm 4 nhóm với hệ thống 29 QTTN trong đào tạo ở trường đại học; Xây dựng được khung lý thuyết về quản lý đào tạo theo tiếp cận quản lý QTTN, phù hợp với đặc thù của các trường đại học thuộc Bộ Công Thương;

-        Bằng việc vận dụng các phương pháp nghiên cứu đa dạng, luận án phân tích, đánh giá thực trạng quản lý đào tạo theo tiếp cận quản lý quá trình tác nghiệp tại các trường đại học thuộc Bộ Công Thương, qua đó rút ra những điểm hạn chế, cần cải tiến để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý đào tạo.

-        Xây dựng các giải pháp quản lý đào tạo theo tiếp cận quản lý quá trình tác nghiệp tại các trường đại học. Cụ thể, đã đề xuất được 4 giải pháp quản lý phù hợp, đồng bộ và khả thi để thiết lập và vận hành mô hình QLĐT theo tiếp cận quản lý QTTN tại các ĐHBCT. Đây là những luận cứ khoa học để các trường tham khảo, vận dụng vào hoạt động quản lý.

-        Nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước trong quản lý đào tạo theo tiếp cận QTTN, rút ra một số bài học cho Việt Nam.

Ph.D. Candidate:   HOANG ANH

Supervisors:          Prof. Dr. PHAN VAN KHA

                              Dr. PHAN CHINH THUC
Thesis: Training management according to the Business Process Management 
approach at universities under the Ministry of Industry and Trade

Thesis field of studies:  Educational Science

Specialization:   Educational Management

Course:    2018                                    Code:  9140114

Institution: The Vietnam National Institute of Educational Sciences
CONTRIBUTIONS OF THE THESIS
Analyze, explain and clarify the nature of training management according to the Business process management approach at universities such as: strategic alignment, training quality management and the application of information technology in training management. Based on the CIPO approach and BPM approach, determine the overall model of training activities of the university, including 4 groups with 29 business proceses in training at universities. Develop a theoretical framework for training management according to the Business Process Management approach that suitable for the characteristics of universities under the Ministry of Industry and Trade.
The thesis analyzes and evaluates the current situation of training management according to the Business process management approach at universities under the Ministry of Industry and Trade, thereby drawing out the limitations, which need to be improved to improve the effectiveness. , performance management training activities.
Developing training management solutions according to the business process management approach at universities. Specifically, four appropriate, synchronous and feasible management solutions have been proposed to establish and operate the BPM-based training management model at universities under the Ministry of Industry and Trade. These are scientific arguments for universities to refer to and apply to management activities.
Studying the experience of some countries in training management according to the BPM approach, drawing some lessons for Vietnam.
 The thesis can be a reference for educational managers, students of research institutes, academies and universities throughout the country.
 
 

Tin khác