Thông tin luận án: "Phát triển kĩ năng nói cho học sinh lớp 1 có khó khăn về nói học hoà nhập” của Nghiên cứu sinh Ngô Thị Phương Trà

11/07/2023 14:43 GMT+7
Thông tin luận án: "Phát triển kĩ năng nói cho học sinh lớp 1 có khó khăn về nói học hoà nhập”; Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn; Mã số: 9140111

Tên luận án: “Phát triển kĩ năng nói cho học sinh lớp 1 có khó khăn về nói học hoà nhập”

Chuyên ngành: Lí luận và Phương pháp dạy học bộ môn

Mã số: 9.14.01.11

Nghiên cứu sinh: Ngô Thị Phương Trà

Khóa: 2015

Cán bộ hướng dẫn: 1. PGS.TS. Trần Thị Hiền Lương

                                2. TS. Vương Hồng Tâm

Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lí luận, những điểm mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án

1. Luận án đã góp phần hệ thống hóa, bổ sung những vấn đề lí luận cơ bản về phát triển kĩ năng nói cho học sinh khó khăn về nói trong dạy học hòa nhập ở trường tiểu học, làm sáng tỏ một số khái niệm: kĩ năng nói, phát triển kĩ năng nói, học sinh khó khăn về nói, trường tiểu học hòa nhập. Đưa ra một số đặc điểm của học sinh lớp 1 có khó khăn về nói và yêu cầu phát triển kĩ năng nói cho học sinh lớp 1 có khó khăn về nói trong môi trường hòa nhập, từ đó định hướng nội dung phát triển kĩ năng nói trong môn Tiếng Việt cho học sinh lớp 1 có khó khăn về nói học hòa nhập.

2. Để đánh giá thực trạng phát triển kĩ năng nói cho học sinh lớp 1 có khó khăn về nói học hòa nhập của đội ngũ giáo viên và thực trạng kĩ năng nói của học sinh lớp 1 có khó khăn về nói học hòa nhập, chúng tôi đã dựa trên nền tảng 02 bộ công cụ phổ biến về lượng giá âm lời nói của trẻ em nói tiếng Việt để đưa ra một bộ công cụ có sự điều chỉnh cho phù hợp với đối tượng học sinh lớp 1 có khó khăn về nói trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Độ tin cậy của bộ công cụ này đã được kiểm định bởi phần mềm SPSS. Từ đó, đề xuất 08 biện pháp cụ thể mang tính khoa học, đảm bảo độ tin cậy và phù hợp với đối tượng học sinh lớp 1 nói ngọng học hòa nhập trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

3. Hệ thống biện pháp phát triển kĩ năng nói cho học sinh lớp 1 nói ngọng học hòa nhập được luận án đề xuất và qua quá trình tiến hành thực nghiệm sư phạm với 03 trường hợp điển hình đã kiểm chứng được tính khả thi và có triển vọng áp dụng cho các đối tượng học sinh khó khăn về nói học hòa nhập.

Thesis title: Developing speaking skills for Grade 1 students with speaking difficulties in their inclusive learning”

Major: Theory and method of teaching subject

Code: 9.14.01.11

Name of PhD candidate: Ngo Thi Phuong Tra

Training course: 2015

Scientific title, academic degree, name of the supervisors:

1. Assoc. Prof. Dr. Tran Thi Hien Luong                                 

2. Dr. Vuong Hong Tam

Training institution: The Vietnam National Institute of Educational Sciences

New academic and theoretical contributions, and new points drawn from the research and survey results of the thesis:

1. The thesis has contributed to systematize and supplement basic theoretical issues on the development of speaking skills for students with speaking difficulties in inclusive teaching at primary schools; clarify some concepts of speaking skills, developing speaking skills, students with speaking difficulties, primary schools with inclusive learning. It has also proposed some characteristics of Grade 1 students with difficulties in speaking and demand for developing speaking skills for Grade 1 students with speaking difficulties, thereby orientating the contents for developing speaking skills within Vietnamese subject for Grade 1 students with speaking difficulties in inclusive learning.

2. In order to evaluate the situation of developing speaking skills for Grade 1 students with speaking difficulties in inclusive learning of teachers and the situation of Grade 1 students with speaking difficulties in inclusive learning, the thesis has deployed two popular toolkits for assessing speech sounds of Vietnamese-speaking children to provide a set of tools with adjustments to suit Grade 1 students with difficulties in speaking in Quy Nhon city, Binh Dinh province. The reliability of this toolkit has been tested by SPSS software. Eight specific and reliable measures have been proposed to develop speaking skills for Grade 1 students with difficulties in speaking in inclusive learning in Quy Nhon city, Binh Dinh province.

3. The thesis has also proposed a system of measures for developing speaking skills for Grade 1 students with lisp in inclusive learning. Pedagogical experiments on three typical cases has demonstrated the validity and feasibility of the measures, which may be applied to support students with speaking difficulties in inclusive learning.

Tin khác