Thông tin luận án sau bảo vệ: "Quản lý dạy học tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ tại các trường đại học theo tiếp cận năng lực " của NCS Nguyễn Thị Hạnh

11/05/2023 15:34 GMT+7
Thông tin luận án sau bảo vệ: "Quản lý dạy học tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ tại các trường đại học theo tiếp cận năng lực "; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9140114

- Đề tài: “Quản lý dạy học tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ tại các trường đại học theo tiếp cận năng lực ”

- Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

- Mã số: 9140114

- Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Hạnh, Khóa 2017

- Chức danh khoa học, học vị, tên người hướng dẫn:

1. PGS.TS. Đỗ Thị Bích Loan

2. TS. Lê Đông Phương

Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học giáo dục Việt Nam.

Tin khác