Thông tin luận án: "Dạy học môn Toán ứng dụng theo định hướng trải nghiệm cho sinh viên khối Kỹ thuật và Công nghệ trường Đại học Hàng hải Việt Nam” của Nghiên cứu sinh Tạ Quang Đông

29/05/2023 09:30 GMT+7
Thông tin luận án: "Dạy học môn Toán ứng dụng theo định hướng trải nghiệm cho sinh viên khối Kỹ thuật và Công nghệ trường Đại học Hàng hải Việt Nam”; Chuyên ngành: Lý luận và PPDH bộ môn; Mã số: 9140111

- Tên luận án: Dạy học môn Toán ứng dụng theo định hướng trải nghiệm cho sinh viên khối Kỹ thuật và Công nghệ trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

          - Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn

          - Mã số: 9.14.01.11

          - Nghiên cứu sinh: Tạ Quang Đông - Khoá 2016

          - Tập thể hướng dẫn:        Cán bộ hướng dẫn 1: PGS.TS. Trần Kiều

                                                    Cán bộ hướng dẫn 2: TS. Phạm Văn Trạo

- Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

- Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận, những điểm mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án:

+ Làm sáng tỏ thêm về dạy học trải nghiệm ở đại học và vận dụng vào dạy học môn Toán ứng dụng ở trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

+ Làm rõ thực trạng của việc dạy học trải nghiệm môn Toán ứng dụng cho sinh viên khối Kỹ thuật và Công nghệ tại trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

+ Đề xuất được một số biện pháp sư phạm để dạy học TUD theo định hướng trải nghiệm. Chọn lọc được một số ví dụ minh họa về dạy học môn Toán ứng dụng theo định hướng trải nghiệm cho sinh viên Kỹ thuật và Công nghệ trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

+ Thực nghiệm sư phạm bước đầu minh chứng cho tính khả thi, hiệu quả của phương án mà tác giả đề xuất.

- Thesis Name: Teaching experiential applied mathematics for the engineering students at Vietnam Maritime University.

- Specialization: Theory and Methods of teaching subject.

- Numeric code: 9.14.01.11

- Fellow: Ta Quang Dong - Courses: 2016

- Collective guidance:        Guidance Officer 1: Assoc.Prof, Ph.D Tran Kieu

                                                     Guidance Officer 2: Ph.D Pham Van Trao

- Training institutions: Vietnam Institute of Education Sciences.

- New academic contributions, theoretical, the new point is drawn from the results of research and surveys of the thesis:

+ Clarifying more about experiential teaching at university and applying it to teaching Applied Mathematics at Vietnam Maritime University.

+ Clarifying the reality of experiential teaching of Applied Mathematics for Engineering and Technology students at Vietnam Maritime University.

+ Proposed some pedagogical measures to teach applied mathematics experience-oriented. Selected some illustrative examples of experiential-oriented applied mathematics teaching for the Engineering and Technology students at Vietnam Maritime University.

+ The initial pedagogical experiment proves the feasibility and effectiveness of the proposed method.

Thông tin chi tiết

Tin khác