Thông tin luận án: "Quản lý bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên các trường trung học phổ thông chuyên khu vực Đồng bằng Sông Hồng dựa vào năng lực” của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hồng Thúy

03/08/2023 11:20 GMT+7
Thông tin luận án: "Quản lý bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên các trường trung học phổ thông chuyên khu vực Đồng bằng Sông Hồng dựa vào năng lực”; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9140114

Tên luận án: "Quản lý bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên các trường trung học phổ thông chuyên khu vực Đồng bằng Sông Hồng dựa vào năng lực”

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

Mã số: 9140114

Khoá: 2018

Tên tác giả:                     Nguyễn Thị Hồng Thuý

Tên người hướng dẫn:   PGS.TS. Trần Huy Hoàng

                                        PGS.TS. Mai Văn Trinh

Tên cơ sở đào tạo : Viện Khoa học giáo dục Việt Nam.

NỘI DUNG NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẠN ÁN

- Xây dựng cơ sở lí luận của các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên các trường trung học phổ thông chuyên khu vực Đồng bằng sông Hồng dựa vào năng lực thông qua việc hệ thống hóa cơ sở lí luận về bồi dưỡng và quản lý bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên các trường trung học phổ thông chuyên dựa vào năng lực, bao gồm các khái niệm cơ sở, khung năng lực nghiệp vụ sư phạm của giáo viên các trường trung học phổ thông chuyên trong hoạt động bồi dưỡng giáo viên, đồng thời đề xuất mô hình quản lý bồi dưỡng  nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên các trường trung học phổ thông chuyên dựa vào năng lực theo mô hình CIPO.

- Xây dựng cơ sở thực tiễn của các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên các trường trung học phổ thông chuyên khu vực Đồng bằng sông Hồng dựa vào năng lực thông qua thông qua việc tiến hành khảo sát, đánh giá và phân tích nguyên nhân của thực trạng bồi dưỡng và quản lý bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên các trường trung học phổ thông chuyên khu vực Đồng bằng sông Hồng dựa vào năng lực; nghiên cứu kinh nghiệm bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên tại một số quốc gia trên thế giới.

- Đề xuất 04 nhóm giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên các trường trung học phổ thông chuyên chuyên khu vực đồng bằng sông Hồng dựa vào năng lực bao gồm 08 giải pháp chính dựa trên mô hình CIPO. Các giải pháp được đề xuất có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với nhau, bổ sung cho nhau để tạo nên tác động tổng hợp nhằm nâng cao hiệu quả bồi dưỡng và quản lý bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên các trường trung học phổ thông chuyên khu vực đồng bằng sông Hồng. Khảo nghiệm tính cần thiết và khả thi cho thấy các giải pháp này vừa có tính cần thiết vừa có tính khả thi dù mức độ đánh giá ở mỗi giải pháp có sự khác nhau. Những kết quả đánh giá sau thử nghiệm đã bước đầu cho thấy hiệu quả của giải pháp khi được áp dụng trong thực tiễn tại cơ sở cũng như tính đúng đắn của giả thuyết khoa học mà luận án đưa ra.

- Luận án có thể là tài liệu tham khảo cho các nhà quản lý giáo dục, học viện và sinh viên của các viện nghiên cứu, học viện và các trường đại học trong cả nước.

Tiltle of thesis : "Management of pedagogical training for teachers of gifted high schools in the Red River Delta region based on competence"

The science of the thesis: Education science

Major: Education Management            

Code: 9140114

Course: 2018

Name of PhD student:           Nguyen Thi Hong Thuy

Name of the instructor:          Assoc. Prof and PhD Tran Huy Hoang

                                              Assoc.Prof and PhD Mai Van Trinh

Name of training institution: The Vietnam Institute of Educational Sciences (VNIES).

SUMMARY OF THE NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

- Building the theoretical basis of solutions to improve the effectiveness of management of pedagogical training for teachers of gifted high schools in the Red River Delta region based on competence through systematizing the theoretical basis for fostering and managing pedagogical training for teachers of gifted high schools based on competence, including basic concepts, a competency framework for teachers in the pedagogical training model of co-educational teachers in high schools. pedagogical training for teachers of high schools specializing in competence based on CIPO model.

- Building a practical basis of solutions to improve the effectiveness of management and training in pedagogical training for teachers of gifted high schools in the Red River Delta region based on competence through conducting surveys, assessing and analyzing the causes of the current situation of training and managing pedagogical training for teachers of gifted high schools in the Red River Delta based on capacity; research experience in pedagogical training for teachers in some countries around the world.

- Proposing 04 groups of solutions to improve the efficiency of pedagogical training management for teachers of gifted high schools in the Red River Delta region based on capacity, including 08 main solutions based on CIPO model. The proposed solutions have a close relationship with each other and complement each other to create a synergistic impact to improve the effectiveness of training and management of pedagogical training for teachers of gifted high schools in the Red River Delta. Testing the necessity and feasibility shows that these solutions are both necessary and feasible, although the evaluation level of each solution is different. The evaluation results after testing have initially shown the effectiveness of the solution when applied in practice at the grassroots as well as the correctness of the scientific hypothesis that the thesis makes.

- The thesis can be a reference for educational managers, academies and students of research institutes, academies and universities throughout the country.

Tin khác