Thông tin luận án: "Dạy học Giải tích ở trường trung học phổ thông theo tiếp cận Giáo dục Toán thực (Realistic mathematics education)" của Nghiên cứu sinh Nguyễn Tiến Đà

19/01/2024 10:35 GMT+7
Thông tin luận án: "Dạy học Giải tích ở trường trung học phổ thông theo tiếp cận Giáo dục Toán thực (Realistic mathematics education)"; Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn; Mã số: 9140111

- Tên luận án: Dạy học Giải tích ở trường trung học phổ thông theo tiếp cận Giáo dục Toán thực (Realistic mathematics education)

- Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn       

- Mã số: 9.14.01.11

- Nghiên cứu sinh: Nguyễn Tiến Đà - Khóa 2019

- Tập thể hướng dẫn:      Cán bộ hướng dẫn 1: PGS.TS. Chu Cẩm Thơ

                                        Cán bộ hướng dẫn 2: PGS.TS. Nguyễn Tiến Trung

- Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

- Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận, những điểm mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án:

+) Làm sáng tỏ thêm một số vấn đề về lí thuyết Giáo dục Toán thực (RME): Bối cảnh lịch sử của việc hình thành lí thuyết RME, các đặc trưng cơ bản của RME, nguyên tắc dạy và học theo lí thuyết RME trong Giáo dục toán học.

+) Làm rõ cách tiếp cận Giáo dục toán thực trong dạy học Giải tích.

+) Đề xuất được 03 biện pháp sư phạm để dạy học Giải tích theo tiếp cận Giáo dục Toán thực. Chọn lọc được một số ví dụ minh họa về dạy học Giải tích theo tiếp cận Giáo dục Toán thực cho học sinh trung học phổ thông.

+) Thực nghiệm sư phạm bước đầu minh chứng cho tính khả thi, hiệu quả của các biện pháp sư phạm mà tác giả đề xuất.

INFORMATION ABOUT NEW ACADEMIC CONTRIBUTIONS REASONING OF THESIS

- Thesis Name: Teaching Calculus in high school based on the Realistic Mathematics Education approach

- Specialization: Theory and methods of teaching the subject

- Number Code: 9.14.01.11

- Fellow: Nguyen Tien Da – Course: 2019

- Collective guidance: 1. Assoc. Prof, Ph.D Chu Cam Tho

                                    2. Assoc. Prof, Ph.D Nguyen Tien Trung

- Training institution: Vietnam Institute of Educational Sciences

- New academic contributions and theoretical, the new points is drawn from the results of research and survey of the thesis:

+ Clarifying some issues about the theory of Realistic Mathematics Education (RME): Historical context of the formation of RME theory, basic characteristics of RME, principles of teaching and learning based on the RME theory in mathematics education.

+ Clarifying the realistic mathematics education approach in teaching Calculus.

+ Propose three pedagogical methods to teach Calculus based on the realistic mathematics education approach. Selected some illustrative examples of teaching Calculus based on the realistic mathematics education approach for high school students.

+ Initial pedagogical experiments proves the feasibility and effectiveness of the  proposed method.

Tin khác