Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ "Xây dựng khung đánh giá phẩm chát, năng lực học sinh phổ thông trung học phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới"

17/01/2023 10:38 GMT+7
Sáng ngày 17/01/2023, tại phòng họp A4, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ "Xây dựng khung đánh giá phẩm chát, năng lực học sinh phổ thông trung học phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới", mã số B2019-VKG-01, do ThS. Dương Thị Thu Hương làm chủ nhiệm.

Tham dự buổi nghiệm thu có Viện trưởng Lê Anh Vinh, Chủ tịch hội đồng, các thành viên hội đồng, đại diện các phòng chức năng cùng các thành viên các nhóm nghiên cứu.
 
Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm đề xuất khung đánh giá phẩm chát và khung đánh giá năng lực học sinh phổ thông trung học phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới dành cho giáo viên, đồng thời biên soạn tài liệu hướng dẫn sử dung khung đánh giá phẩm chất và khung năng lực học sinh phổ thông trung học dành cho giáo viên.
 

ThS. Dương Thị Thu Hương trình bày kết quả nghiên cứu đề tài
 
Đại diện cho nhóm nghiên cứu, ThS. Dương Thị Thu Hương trình bày kết quả nghiêm cứu của đề tài. Chủ đề nghiên cứu được xác định dựa trên yêu cầu đổi mới giáo dục Việt Nam, theo xu hướng đánh giá giáo dục quốc tế, những bất cập trong chương trình giáo dục phổ thông, và thực trạng đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh.
 
Về cơ sở lý luận, đề tài đề cập đến các khái niệm liên quan, bao gồm năng lực, phẩm chất, đánh giá, khung đánh giá; đồng thời xác định các quan điểm phát triển trong dạy học và đánh gía, quan đểm về đánh giá sự tiến bộ của học sinh. Nhóm nghiên cứu cũng đã trình bày lý luận, cấu trúc, đắc trưng và quy trình xây dựng đối với khung đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trên lớp.
 
Về cơ sở thực tiễn, đề tài đã tổng quan kinh nghiệm quốc tế, từ đó xác định các bài học kinh nghiện về đánh giá năng lực và phẩm chất. Ngoài ra, thực trạng nhận thức và nhu cầu xây dựng khung đánh giá năng lực và khung đánh giá phẩm chất của học sinh dựa trên cấu trúc năng lực và phẩm chất trong chương trình giáo dục phổ thông 2018.
 
Trên cơ sở lý luận và thực tiễn, đề tài đề xuất khung đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trung học cơ sở, trong đó có mô tả quy trình tích hợp đánh giá năng lực theo tiến trình dạy học. Việc thử nghiệm khung đánh giá năng lực và khung phẩm chất này cho thấy tính tính quán giữa các năng lựu thành phần. Hơn nữa, nhóm nghiên cứu đưa ra hướng dẫn sử dụng khung đánh giá năng lực và khung đánh giá phẩm chất của học sinh trung học cơ sở phù hợp với chương trình giáo dục phổ thống mới.
 
Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam