Ban nghiên cứu Đánh giá Giáo dục

15/02/2019 15:46 GMT+7

Ban nghiên cứu Đánh giá Giáo dục
 
Trưởng ban:           PGS.TS. Chu Cẩm Thơ
Phó Trưởng ban:   TS. Trần Thị Hương Giang
                                 TS. Đặng Xuân Cương
 
 
Điện thoại:              (024) 37349059
  
I. Vị trí, chức năng
 
Ban nghiên cứu Đánh giá Giáo dục là đơn vị nghiên cứu thuộc Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, có chức năng nghiên cứu, cung cấp luận cứ khoa học về đo lường và đánh giá làm cơ sở cho việc xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi các văn bản pháp qui về đánh giá giáo dục; giải trình trách nhiệm về kết quả đánh giá giáo dục, về chất lượng và hiệu quả giáo dục; tham gia đào tạo sau đại học, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lí giáo dục; hợp tác, tư vấn, chuyển giao và thông tin khoa học về đánh giá giáo dục.
 
II. Nhiệm vụ và quyền hạn
 
1. Nghiên cứu lý luận cơ bản và xây dựng mô hình, phương thức đánh giá (tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá, thang đánh giá, nội dung đánh giá, phương pháp đánh giá, công cụ đánh giá, phân tích và xử lý kết quả) người học, người dạy, cơ sở giáo dục và các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.
 
2. Phối hợp với các trung tâm, đơn vị khác trong việc vận dụng mô hình, phương thức đánh giá vào các cấp học và trình độ đào tạo.
 
3. Hợp tác, tư vấn, triển khai đánh giá năng lực người học trên diện rộng, chất lượng giáo dục hệ thống và các điều kiện đảm bảo (chiến lược giáo dục, chương trình giáo dục, tài liệu giáo khoa, nhà trường, giáo viên, môi trường giáo dục,…).
 
4. Nghiên cứu luận cứ khoa học cho việc xây dựng, sửa đổi các văn bản pháp quy về đánh giá giáo dục (người học, người dạy, cơ sở giáo dục, và điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo).
 
5. Xuất bản các kết quả nghiên cứu thông qua các phương tiện truyền thông (sách, báo, chuyên khảo, tài liệu hướng dẫn, băng đĩa hình, phần mềm, hội nghị, hội thảo, trang website,…) nhằm phổ biến những lý luận, ý tưởng, tiến trình và kết quả đánh giá giáo dục;
 
6. Chuyển giao công nghệ và phương thức đánh giá thường xuyên, định kỳ, trên diện rộng, đánh giá sự phát triển năng lực cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.
 
7. Tham gia đào tạo sau đại học về đo lường, đánh giá; thực hiện các khóa đào tạo ngắn hạn về đánh giá cho nhiều đối tượng (cán bộ nghiên cứu, chuyên viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, cha mẹ, học sinh,…).
 
8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam giao.