Định hướng giá trị con người Việt Nam thời kỳ đổi mới và hội nhập

10/08/2017 16:55 GMT+7

Định hướng giá trị là một khía cạnh của giá trị, nhưng giữ vai trò rất quan trọng trong nghiên cứu về con người.

Để giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu, tham khảo về vấn đề rộng lớn và quan trọng này, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Viện Khoa học giáo dục Việt Nam (6-12-1961 – 6-12-2011), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật kết hợp với Viện Khoa học giáo dục Việt Nam cho ra mắt cuốn Định hướng giá trị con người Việt Nam thời kỳ đổi mới và hội nhập.

Đây là kết quả nghiên cứu nhiều năm của các tác giả về vấn đề Định hướng giá trị con người Việt Nam thời kỳ đổi mới và hội nhập trong khuôn khổ các chương trình nghiên cứu khoa học cấp nhà nước và kết quả của sự hợp tác quốc tế về Điều tra định hướng giá trị thế giới do Viện Nghiên cứu xã hội Đại học Michigan tiến hành tại Việt Nam.

Nội dung cuốn sách gồm ba chương: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu giá trị và định hướng giá trị; Chương 2: Điều tra, khảo sát định hướng giá trị con người Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập; Chương 3: Xử lý các số liệu điều tra. Ngoài ra, cuốn sách còn có tám phụ lục là các bản câu hỏi và kết quả điều tra với nhiều đối tượng khác nhau trong các tầng lớp nhân dân Việt Nam. Các tác giả thực hiện điều tra, khảo sát trong giai đoạn 1991-2005, do vậy, những số liệu, thông tin và những đánh giá trong cuốn sách chỉ dừng ở năm 2005 nhằm phục vụ cho các chương trình nghiên cứu khoa học cấp nhà nước trong giai đoạn này.

Cuốn sách góp phần vào công cuộc phát triển khoa học học xã hội – nhân văn nước nhà trong thời kỳ đổi mới, giúp ích cho bạn đọc trong nghiên cứu gảng dạy và học tập cũng như trong công tác quản lý xã hội.

Thông tin xuất bản:
Tác giả: GS.VS.Phạm Minh Hạc - GS.TSKH.Thái Duy Tuyên (Chủ biên)
Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia – Sự thật
Năm xuất bản: 11/2011
Số trang: 506 trang