Đánh giá như hoạt động học tập và học tập tự định hướng ở các cơ sở giáo dục đại học

21/03/2022 18:01 GMT+7
Trong bối cảnh phát triển của công nghệ và những yêu cầu về giáo dục trong thời kì mới, nghiên cứu của tác giả Đặng Thị Thanh Thủy, Trường Đại học Giáo dục phân tích đánh giá như hoạt động học tập và mối liên hệ với quá trình học tập tự định hướng ở các cơ sở giáo dục đại học. Đồng thời, tác giả cũng đưa ra một số gợi ý để thúc đẩy đánh giá như hoạt động học tập và học tập tự định hướng trong bối cảnh Việt Nam nhằm cung cấp cơ sở khoa học cho việc nghiên cứu và phát triển phương pháp giảng dạy, học tập và đánh giá phù hợp với nhu cầu của người học và thực tiễn giáo dục đại học.

Học tập tự định hướng được phát triển dựa trên lí thuyết học tập của người trưởng thành và được xem như một phương pháp dạy và học đối với người trưởng thành. Thông qua học tập tự định hướng, người học có thể nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của mình trong việc kiểm soát học tập. Bên cạnh đó, người dạy cũng xác định vai trò của mình và hỗ trợ người học thông qua những phản hồi và đánh giá kết quả học tập của người học.
  
Trong cấu trúc mô hình học tập tự định hướng ở các trường đại học, vai trò của người dạy là người hỗ trợ, tư vấn và phản hồi. Người học chủ động tìm hiểu kiến thức, thực hành và áp dụng kĩ năng trong học tập đồng thời sẽ tự đánh giá và đánh giá đồng cấp, kết hợp với những nhận xét, phản hồi của người dạy sẽ là động lực nâng cao hiệu quả học tập.
 
 Mô hình cấu trúc học tập tự định hướng ở trường đại học
 
Để thúc đẩy học tập và đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu giáo dục, xu thế đổi mới đánh giá trong bối cảnh giáo dục đại học Việt Nam cần: 1) cần thay đổi nhận thức của người học và người dạy về đánh giá và học tập tự định hướng; 2) xác định rõ vai trò chủ động học tập của người học và vai trò giám sát, đánh giá nhằm hỗ trợ học tập của người dạy; 3) nâng cao năng lực của đội ngũ giảng viên, cán bộ lãnh đạo của cơ sở giáo dục về học tập tự định hướng; 4) xây dựng các chương trình đào tạo đáp ứng mục tiêu giáo dục đại học.
  
Đánh giá như hoạt động học tập và học tập tự định hướng đều hướng tới cá thể hóa việc học tập của người học và sự phát triển của họ. Bài viết tuy mới dừng lại ở việc phân tích những điểm chung và mối quan hệ giữa đánh giá như hoạt động học tập và học tập tự định hướng ở trường đại học nhưng kết quả nghiên cứu này sẽ góp phần cung cấp cơ sở lí luận cho các nghiên cứu về đổi mới phương pháp giảng dạy đại học và đánh giá trong lớp học ở Việt Nam. Các nghiên cứu sâu hơn về bản chất,cần tiếp tục được thực hiện để bổ sung vào kết quả nghiên cứu về tính ứng dụng trong thực tiễn của đánh giá và học tập tự định hướng.