Nghiệm thu đề tài “Kỹ năng tự nhận thức của học sinh trung học phổ thông hiện nay”

10/08/2017 16:55 GMT+7
Ngày 04/01/2013, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài cấp Viện: “Kỹ năng tự nhận thức của học sinh trung học phổ thông hiện nay” mã số V2011 – 03 do Th.S Nguyễn Thị Hiền làm chủ nhiệm.

Mục tiêu nghiên cứu: Tìm hiểu những vấn đề lý luận về kỹ năng tự nhận thức của học sinh trung học phổ thông (THPT) và điều tra thực trạng kỹ năng này của học sinh THPT hiện nay nhằm vận dụng một số vấn đề lý luận đã nghiên cứu. 

Kết quả nghiên cứu:

 Về lý luận

     - Đề tài đã nêu tổng quan các hướng nghiên cứu cơ bản về kỹ năng tự nhận thức hiện nay, đưa ra một số khái niệm cơ sở của đề tài: kỹ năng, nhận thức, tự nhận thức, kỹ năng tự nhận thức, học sinh THPT;

     - Đề tài đã đưa ra nội dung và tiêu chí nhận biết kỹ năng tự nhận thức: Kỹ năng tự nhận thức theo quan niệm của trí tuệ cảm xúc gồm 3 nội dung cơ bản: nhận thức cảm xúc, tự đánh giá bản thân và thể hiện sự tự tin; Các mức độ của KN tự nhận thức: gồm 5 mức độ phát triển của kỹ năng tự nhận thức của học sinh THPT; Các yếu tố ảnh hưởng đến kỹ năng tự nhận thức của học sinh THPT gồm các yếu tố chủ quan như: độ tuổi, giới tính, khả năng nhận thức, quá trình tự rèn luyện cá nhân.

 Về thực tiễn

     - Vận dụng những nghiên cứu về lý luận, bước đầu tiến hành điều tra và đánh giá thực trạng kỹ năng tự nhận thức của học sinh THPT tại một số trường trên địa bàn thành phố Hà Nội. Phân tích một số yếu tố chủ quan ( độ tuổi, giới tính, học lực) ảnh hưởng đến KN tự nhận thức của học sinh THPT hiện nay. Qua khảo sát thực trạng kỹ năng tự nhận thức của học sinh tại 2 trường THPT trên địa bàn Hà Nội cho thấy: các em nhận thức được đầy đủ về các đặc điểm và vấn đề của bản thân, có khả năng giải quyết các vấn đề của bản thân. Sự nhận định của giáo viên cũng tương đồng với kết quả tự đánh giá của học sinh.

     - Trên cơ sở lý luận và thực tiễn nhóm thực hiện đề tài đã đưa ra một số kiến nghị góp phần cải thiện hiệu quả việc thực hiện giáo dục kỹ năng này trong trường THPT hiện nay.

 
Nguyễn Thị Ngọc Thúy
Trung tâm Thông tin – thư viện