Nghiệm thu đề tài "Môn Toán lớp Một công nghệ giáo dục với định hướng phát triển năng lực"

10/08/2017 16:55 GMT+7
Ngày 28/09/2015, Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu đề tài KH & CN cấp Viện "Môn Toán lớp Một công nghệ giáo dục với định hướng phát triển năng lực", Mã số: V2014-12, do ThS. Kiều Thu Linh làm chủ nhiệm

     Mục tiêu nghiên cứu: Mô tả một số năng lực Toán trong môn Toán lớp Một Công nghệ giáo dục góp phần hoàn thiện và phát triển môn Toán lớp Một Công nghệ giáo dục.  
    Nội dung nghiên cứu:

    - Cơ sở lí luận và thực tiễn về giáo dục định hướng phát triển năng lực trong môn Toán ở tiểu học:

    + Năng lực toán và các thành phần của năng lực toán;

    + Quan hệ giữa nội dung và năng lực toán;

    + Năng lực toán trong một số chương trình Tiểu học quốc tế.

    - Môn Toán lớp Một Công nghệ giáo dục với định hướng phát triển năng lực:

    + Đặc trưng của môn toán lớp Một Công nghệ giáo dục;

    + Mô tả một số năng lực toán trong môn toán lớp Một Công nghệ giáo dục.
   Kiến nghị:

     - Viện KHGDVN cần tạo điều kiện để môn Toán tiểu học Công nghệ giáo dục được tiếp tục nghiên cứu, thực nghiệm tại trường tiểu học Thực nghiệm Hà Nội;
     - Môn toán lớp Một công nghệ giáo dục cần mô tả rõ hơn theo chương trình định hướng phát triển năng lực;

     - Trong quá trình biên soạn tài liệu cần khai thác sâu hơn những kinh nghiệm của trẻ em, gắn nhiều hơn các hoạt động học tập với hoạt động ứng dụng trong thực tiễn;

     - Trong tổ chức dạy học, cần tạo hứng thú để học sinh tích cực tham gia các hoạt động học tập, thực hành, phát triển năng lực qua các hình thức tổ chức dạy học phong phú hơn như: xây dựng môi trường học tập hiệu quả hơn, chú ý tổ chức làm việc theo nhóm nhỏ...