Nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu các bài học kinh nghiệm từ mô hình trường học mới Việt Nam – VNEN và đề xuất các giải pháp chỉ đạo trong thời gian tới”

15/11/2018 15:19 GMT+7
Ngày 14/11/2018, Viện Khoa học đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu các bài học kinh nghiệm từ mô hình trường học mới Việt Nam – VNEN và đề xuất các giải pháp chỉ đạo trong thời gian tới”. Mã số B2017-VKG-10 do PGS.TS. Nguyễn Đức Minh chủ nhiệm.

Mục tiêu của đề tài

Đánh giá được thực trạng mô hình trường học mới Việt Nam – VNEN;

Chỉ ra được các bài học kinh nghiệm từ mô hình trường học mới Việt Nam VNEN để có thể áp dụng cho việc phát triển giáo dục phổ thông;

Đề xuất được các giải pháp chỉ đạo trong thời gian tới.

Tính mới, tính sáng tạo:

Đề tài đã phân tích, làm sáng tỏ cơ sở khoa học của việc vận dụng mô hình trường học mới EN (Escuela Nueva) vào điều kiện thực tế Việt Nam, đồng thời đã đưa ra được thực trạng triển khai thí điểm mô hình trường học mới Việt Nam – VNEN với những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân để đề xuất hệ thống các giải pháp áp dụng mô hình VNEN vào giáo dục phổ thông trong tương lai.

Kết quả nghiên cứu:

Nghiên cứu đã đi sâu phân tích các quan điểm xây dựng, các đặc điểm đặc trưng, tổ chức hoạt động và các điều kiện tổ chức, quản lí giáo dục, dạy học của mô hình trường học mới Escuela Nueva – EN; thực tiễn triển khai mô hình EN tại Columbia và một số nước trên thế giới. Nghiên cứu bối cảnh ra đời, sự vận dụng, điều chỉnh mô hình EN phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội Việt Nam, và triển khai thí điểm mô hình VNEN tại các cơ sở giáo dục tiểu học, trung học cơ sở tại Việt Nam. Đánh giá thực trạng việc triển khai thí điểm và mở rộng mô hình VNEN, xác định các ưu đểm, hạn chế của mô hình cùng những nguyên nhân cơ bản của ưu điểm, hạn chế, từ đó đề xuất một số giải pháp chính sách cho việc áp dụng các thành tố của VNEN trong giáo dục phổ thông các năm tiếp theo.

Tin khác