Nghiên cứu khoa học

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2023

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2023

TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ NĂM 2023

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Xây dựng cẩm nang hướng dẫn thực hiện hoạt động hỗ trợ trẻ khiếm thị đa tật tại nhà”

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Xây dựng cẩm nang hướng dẫn thực hiện hoạt động hỗ trợ trẻ khiếm thị đa tật tại nhà”

Ngày 04/05/2022, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Xây dựng cẩm nang hướng dẫn thực hiện hoạt động hỗ trợ trẻ khiếm thị đa tật tại nhà”, mã số V2021-16 do ThS. Trịnh Thị Thu Thanh làm chủ nhiệm.

Thẩm định các bộ tài liệu hướng dẫn vận dụng phương pháp giáo dục song ngữ trong dạy học lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mới

Thẩm định các bộ tài liệu hướng dẫn vận dụng phương pháp giáo dục song ngữ trong dạy học lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mới

Ngày 29/04/2022, tại phòng họp A4, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức thẩm định “Tài liệu hướng dẫn vận dụng phương pháp giáo dục song ngữ trong dạy học môn Tiếng Việt, môn Toán, môn Tự nhiên và Xã hội lớp 1 Tiểu học theo chương trình Giáo dục phổ thông mới”, do Ban Nghiên cứu Giáo dục dân tộc biên soạn. Đây là các bộ tài liệu hướng dẫn dành cho đội ngũ cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên tiểu học.

Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để đề xuất chính sách hỗ trợ tài chính cho học sinh, sinh viên sư phạm”

Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để đề xuất chính sách hỗ trợ tài chính cho học sinh, sinh viên sư phạm”

Ngày 29/04/2022, tại phòng họp A13, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ “Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn để đề xuất chính sách hỗ trợ tài chính cho học sinh, sinh viên sư phạm”, mã số B2019–VKG–NV–03 do ThS. Mạc Thị Việt Hà làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia “Nghiên cứu về công dân toàn cầu Việt Nam”

Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia “Nghiên cứu về công dân toàn cầu Việt Nam”

Ngày 29/04/2022, tại 35 Đại Cồ Việt, Bộ Giáo dục và đào tạo tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ “Nghiên cứu về công dân toàn cầu Việt Nam”, mã số KHGD/16-20.ĐT.009, do TS. Lương Việt Thái làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Nghiên cứu thực trạng một số yếu tố tác động đến việc dạy học trực tuyến của giáo viên trung học phổ thông trong bối cảnh hiện nay”

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Nghiên cứu thực trạng một số yếu tố tác động đến việc dạy học trực tuyến của giáo viên trung học phổ thông trong bối cảnh hiện nay”

Ngày 28/03/2022, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Nghiên cứu thực trạng một số yếu tố tác động đến việc dạy học trực tuyến của giáo viên trung học phổ thông trong bối cảnh hiện nay”, mã số V2021-17, do TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Nghiên cứu thực trạng học tập trực tuyến của học viên giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông”

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Nghiên cứu thực trạng học tập trực tuyến của học viên giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông”

Ngày 25/04/2022, tại 101 Trần Hưng Đạo, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ “Nghiên cứu thực trạng học tập trực tuyến của học viên giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông”, mã số V2021-05 do ThS. Vũ Thị Phương Thảo, Ban Nghiên cứu Giáo dục thường xuyên làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu nhiệm vụ “Nghiên cứu xây dựng khung Chiến lược phát triển giáo dục đào tạo Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030”

Nghiệm thu nhiệm vụ “Nghiên cứu xây dựng khung Chiến lược phát triển giáo dục đào tạo Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030”

Ngày 21/04/2022, tại 35 Đại Cồ Việt, Bộ Giáo dục và đào tạo tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ “Nghiên cứu xây dựng khung Chiến lược phát triển giáo dục đào tạo Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030”, mã số KHGD/16-20.ĐT.41, do GS. Lê Anh Vinh làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Viện “Xây dựng chương trình về chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018”

Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Viện “Xây dựng chương trình về chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018”

Chiều ngày 24/02/2022, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Viện “Xây dựng chương trình về chuẩn đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018” , mã số V21-NV03, do PGS.TS. Nguyễn Đức Minh làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông Việt Nam trong giai đoạn mới”

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Giáo dục giá trị văn hóa cho học sinh phổ thông Việt Nam trong giai đoạn mới”

Ngày 21/01/2022, tại phòng họp C53, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Giáo dục giá trị văn hóa của học sinh phổ thông Việt Nam hiện nay”, mã số CT.2019.08.07 do PGS. TS. Trần Huy Hoàng làm chủ nhiệm

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Đánh giá thực trạng các giá trị văn hóa và giáo dục giá trị văn hóa của học sinh phổ thông hiện nay”

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Đánh giá thực trạng các giá trị văn hóa và giáo dục giá trị văn hóa của học sinh phổ thông hiện nay”

Ngày 21/01/2022, tại phòng họp C53, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN “Đánh giá thực trạng các giá trị văn hóa và giáo dục giá trị văn hóa của học sinh phổ thông Việt Nam hiện nay”, mã số CT.2019.08.03 do TS. Hà Đức Đà làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất chính sách học phí cho các cơ sở giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục”

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất chính sách học phí cho các cơ sở giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục”

Chiều ngày 06/01/2022, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để đề xuất chính sách học phí cho các cơ sở giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục”, mã số B2019-VKG-04NV, do GS.TS. Lê Anh Vinh làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Phát triển chương trình giáo dục bổ trợ cho trẻ đa tật chuẩn bị học tiểu học”

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Phát triển chương trình giáo dục bổ trợ cho trẻ đa tật chuẩn bị học tiểu học”

Sáng ngày 06/01/2022, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Phát triển chương trình giáo dục bổ trợ cho trẻ đa tật chuẩn bị học tiểu học”, mã số B2020-VKG-01, do ThS. Nguyễn Thị Hằng làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu luận cứ khoa học về sắp xếp các cơ sở giáo dục chuyên biệt và trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập cho người khuyết tật”

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu luận cứ khoa học về sắp xếp các cơ sở giáo dục chuyên biệt và trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập cho người khuyết tật”

Ngày 5/01/2022, tại phòng họp A4, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu luận cứ khoa học về sắp xếp các cơ sở giáo dục chuyên biệt và trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập cho người khuyết tật”, mã số B2020VKG-01NV do PGS. TS. Lê Văn Tạc làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN “Nghiên cứu bộ công cụ đánh giá sự phát triển trí tuệ học sinh đáp ứng yêu cầu phát huy tiềm năng cá nhân theo NQ29-NQ/TW”

Nghiệm thu cơ sở đề tài KH&CN “Nghiên cứu bộ công cụ đánh giá sự phát triển trí tuệ học sinh đáp ứng yêu cầu phát huy tiềm năng cá nhân theo NQ29-NQ/TW”

Ngày 31/12/2021, tại phòng họp A13, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN “Nghiên cứu bộ công cụ đánh giá sự phát triển trí tuệ học sinh đáp ứng yêu cầu phát huy tiềm năng cá nhân theo NQ29-NQ/TW”, mã số KHGD/16-20.ĐT.045 do PGS. TS. Trần Huy Hoàng làm chủ nhiệm.