Đào tạo bồi dưỡng

Những kết luận mới của Luận án “Di truyền và Biến dị” (Sinh học 9) theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh"

Những kết luận mới của Luận án “Di truyền và Biến dị” (Sinh học 9) theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh"

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án "Sử dụng phần mềm dạy học phần “Di truyền và Biến dị” (Sinh học 9) theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh". Nghiên cứu sinh: Lê Tùng

Những kết luận mới của Luận án "Phẩm chất nhân cách của giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam"

Những kết luận mới của Luận án "Phẩm chất nhân cách của giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam"

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án "Phẩm chất nhân cách của giáo viên trường phổ thông dân tộc nội trú khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam", Nghiên cứu sinh: Đinh Đức Hợi

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Hiến, Cán bộ giảng dạy, trường Ðại học Thái Bình.

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Hiến, Cán bộ giảng dạy, trường Ðại học Thái Bình.

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Hiến, Cán bộ giảng dạy, trường Ðại học Thái Bình.

Những kết luận mới của luận án tiến sỹ " Dạy học Nghi thức lời nói cho học sinh tiểu học trong môn tiếng Việt"

Những kết luận mới của luận án tiến sỹ " Dạy học Nghi thức lời nói cho học sinh tiểu học trong môn tiếng Việt"

Những kết luận mới của luận án tiến sỹ " Dạy học Nghi thức lời nói cho học sinh tiểu học trong môn tiếng Việt". Nghiên cứu sinh: Đặng Thị Lệ Tâm

Những kết luận mới của luận án tiến sỹ "Rèn luyện kỹ năng học hợp tác cho sinh viên sư phạm trong hoạt động nhóm"

Những kết luận mới của luận án tiến sỹ "Rèn luyện kỹ năng học hợp tác cho sinh viên sư phạm trong hoạt động nhóm"

Những kết luận mới của luận án tiến sỹ "Rèn luyện kỹ năng học hợp tác cho sinh viên sư phạm trong hoạt động nhóm", nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Quỳnh Phương

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trương Thị Thu Yến

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trương Thị Thu Yến

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trương Thị Thu Yến, Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần du lịch và Giáo dục & đào tạo Thiên Tường.

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Hương Thanh, Cán bộ giảng dạy, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Hương Thanh, Cán bộ giảng dạy, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Hương Thanh, Cán bộ giảng dạy, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

Những kết luận mới của luận án tiến sĩ "Phát triển năng lực giáo dục bảo vệ môi trường cho sinh viên ĐHSP ngành giáo dục tiểu học"

Những kết luận mới của luận án tiến sĩ "Phát triển năng lực giáo dục bảo vệ môi trường cho sinh viên ĐHSP ngành giáo dục tiểu học"

Những kết luận mới của luận án tiến sĩ "Phát triển năng lực giáo dục bảo vệ môi trường cho sinh viên ĐHSP ngành giáo dục tiểu học", nghiên cứu sinh: Nguyễn Như An

Những kết luận mới của luận án tiến sĩ "Bồi dưỡng năng lực khám phá cho sinh viên trong dạy học toán cao cấp ở các trường cao đẳng khối Kinh tế - Kỹ thuật"

Những kết luận mới của luận án tiến sĩ "Bồi dưỡng năng lực khám phá cho sinh viên trong dạy học toán cao cấp ở các trường cao đẳng khối Kinh tế - Kỹ thuật"

Những kết luận mới của luận án tiến sĩ "Bồi dưỡng năng lực khám phá cho sinh viên trong dạy học toán cao cấp ở các trường cao đẳng khối Kinh tế - Kỹ thuật", nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Hiến

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Thị Hoàng Yến

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Thị Hoàng Yến

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Thị Hoàng Yến, cán bộ giảng dạy, trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp.

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Thúy Ngà

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Thúy Ngà

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Thúy Ngà, cán bộ nghiên cứu, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam.

Những kết luận mới của luận án tiến sĩ "Tính tích cực lao động của công chức hành chính cấp phường"

Những kết luận mới của luận án tiến sĩ "Tính tích cực lao động của công chức hành chính cấp phường"

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án tiến sĩ "Tính tích cực lao động của công chức hành chính cấp phường", Nghiên cứu sinh: Trần Hương Thanh

Những kết luận mới của luận án tiến sĩ "Rèn luyện kỹ năng dạy học nhóm cho giáo viên tiểu học"

Những kết luận mới của luận án tiến sĩ "Rèn luyện kỹ năng dạy học nhóm cho giáo viên tiểu học"

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án tiến sĩ "Rèn luyện kỹ năng dạy học nhóm cho giáo viên tiểu học", Nghiên cứu sinh: Trương Thị Thu Yến