Đào tạo bồi dưỡng

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hồ Thị Dung, Trưởng bộ môn Giáo dục học, Khoa Tâm lý - Giáo dục, Trường ÐH Hồng Ðức

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hồ Thị Dung, Trưởng bộ môn Giáo dục học, Khoa Tâm lý - Giáo dục, Trường ÐH Hồng Ðức

Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hồ Thị Dung. Đề tài: "Thiết kế và sử dụng hệ thống bài tập trong dạy học học phần Giáo dục học ở trường đại học"

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hoàng Văn Tòng, CVCC, Vụ Giáo dục Quốc phòng, Bộ GD&ÐT.

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hoàng Văn Tòng, CVCC, Vụ Giáo dục Quốc phòng, Bộ GD&ÐT.

Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hoàng Văn Tòng, CVCC, Vụ Giáo dục Quốc phòng, Bộ GD&ÐT. Ðề tài: "Quản lý giáo dục quốc phòng-an ninh cho sinh viên các trường đại học trong bối cảnh mới"

Thông tin về luận án "Quản lý giáo dục quốc phòng- an ninh cho sinh viên trường đại học Việt Nam trong bối cảnh mới"

Thông tin về luận án "Quản lý giáo dục quốc phòng- an ninh cho sinh viên trường đại học Việt Nam trong bối cảnh mới"

Thông tin về luận án "Quản lý giáo dục quốc phòng- an ninh cho sinh viên trường đại học Việt Nam trong bối cảnh mới", nghiên cứu sinh: Hoàng Văn Tòng

Thông tin về luận án “ Thiết kế và sử dụng hệ thống bài tập trong dạy học học phần Giáo dục học ở trường đại học ”

Thông tin về luận án “ Thiết kế và sử dụng hệ thống bài tập trong dạy học học phần Giáo dục học ở trường đại học ”

Thông tin về luận án “ Thiết kế và sử dụng hệ thống bài tập trong dạy học học phần Giáo dục học ở trường đại học ”, Nghiên cứu sinh: Hồ Thị Dung

Danh sách nghiên cứu sinh đã được cấp bằng tiến sỹ tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Danh sách nghiên cứu sinh đã được cấp bằng tiến sỹ tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Danh sách nghiên cứu sinh đã được cấp bằng tiến sỹ tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Trường Giang, Giảng viên, Trường Ðại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Ðịnh

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Trường Giang, Giảng viên, Trường Ðại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Ðịnh

Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Trường Giang, Giảng viên, Trường Ðại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Ðịnh. Chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử giáo dục.

Những kết luận mới của luận án “Phát triển kỹ năng dạy thực hành cho sinh viên đại học sư phạm kỹ thuật”

Những kết luận mới của luận án “Phát triển kỹ năng dạy thực hành cho sinh viên đại học sư phạm kỹ thuật”

Thông tin Những kết luận mới của luận án “Phát triển kỹ năng dạy thực hành cho sinh viên đại học sư phạm kỹ thuật”. Nghiên cứu sinh: Nguyễn Trường Giang

Những kết luận mới của Luận án "Định hướng giá trị của học sinh trung học phổ thông đồng bằng sông Cửu Long hiện nay".

Những kết luận mới của Luận án "Định hướng giá trị của học sinh trung học phổ thông đồng bằng sông Cửu Long hiện nay".

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án "Định hướng giá trị của học sinh trung học phổ thông đồng bằng sông Cửu Long hiện nay". Nghiên cứu sinh: Lâm Thị Sang

Quyết định về việc công nhận nghiên cứu sinh 2012 của Viện Khoa học giáo dục Việt Nam

Quyết định về việc công nhận nghiên cứu sinh 2012 của Viện Khoa học giáo dục Việt Nam

Quyết định công nhận 37 (Ba mươi bảy) nghiên cứu sinh năm 2012 của Viện Khoa học giáo dục Việt Nam

Những kết luận mới của Luận án “Rèn luyện cho sinh viên kĩ năng tổ chức học sinh tự lực nghiên cứu sách giáo khoa trong dạy học Sinh học ở trung học phổ thông”

Những kết luận mới của Luận án “Rèn luyện cho sinh viên kĩ năng tổ chức học sinh tự lực nghiên cứu sách giáo khoa trong dạy học Sinh học ở trung học phổ thông”

Thông tin tóm tắt về Những kết luận mới của Luận án “Rèn luyện cho sinh viên kĩ năng tổ chức học sinh tự lực nghiên cứu sách giáo khoa trong dạy học Sinh học ở trung học phổ thông”. Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Hà

Những kết luận mới của Luận án Giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học qua hoạt động thực hành nghiệp vụ sư phạm

Những kết luận mới của Luận án Giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học qua hoạt động thực hành nghiệp vụ sư phạm

Thông tin về những kết luận mới của Luận án "Giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học qua hoạt động thực hành nghiệp vụ sư phạm". Nghiên cứu sinh: Nguyễn Hoàng Hải