Đào tạo bồi dưỡng

Thông tin luận án: "Quản lý chương trình đào tạo ngành quản trị kinh doanh theo tiếp cận CDIO tại các trường đại học Bắc miền Trung” của Nghiên cứu sinh Trần Hải Ngọc

Thông tin luận án: "Quản lý chương trình đào tạo ngành quản trị kinh doanh theo tiếp cận CDIO tại các trường đại học Bắc miền Trung” của Nghiên cứu sinh Trần Hải Ngọc

Thông tin luận án: "Quản lý chương trình đào tạo ngành quản trị kinh doanh theo tiếp cận CDIO tại các trường đại học Bắc miền Trung”; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9140114

Thông tin luận án: "Định hướng giá trị nghề nghiệp của nữ học sinh Trung học phổ thông” của Nghiên cứu sinh Ngô Thanh Thủy

Thông tin luận án: "Định hướng giá trị nghề nghiệp của nữ học sinh Trung học phổ thông” của Nghiên cứu sinh Ngô Thanh Thủy

Thông tin luận án: "Định hướng giá trị nghề nghiệp của nữ học sinh Trung học phổ thông”; Chuyên ngành: Tâm lý học; Mã số: 9310401

Thông tin luận án: "Quản lý đào tạo theo tiếp cận quản lý quá trình tác nghiệp tại các trường đại học thuộc Bộ Công Thương” của Nghiên cứu sinh Hoàng Anh

Thông tin luận án: "Quản lý đào tạo theo tiếp cận quản lý quá trình tác nghiệp tại các trường đại học thuộc Bộ Công Thương” của Nghiên cứu sinh Hoàng Anh

Thông tin luận án: "Quản lý đào tạo theo tiếp cận quản lý quá trình tác nghiệp tại các trường đại học thuộc Bộ Công Thương”; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9140114

Thông tin luận án: "Thiết kế bài tập phân bậc theo thang Bloom trong dạy học phân hóa ở tiểu học” của Nghiên cứu sinh Vũ Thu Hằng

Thông tin luận án: "Thiết kế bài tập phân bậc theo thang Bloom trong dạy học phân hóa ở tiểu học” của Nghiên cứu sinh Vũ Thu Hằng

Thông tin luận án: "Thiết kế bài tập phân bậc theo thang Bloom trong dạy học phân hóa ở tiểu học”; Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục; Mã số: 9140102

Thông tin luận án: "Phát triển kĩ năng nói cho học sinh lớp 1 có khó khăn về nói học hoà nhập” của Nghiên cứu sinh Ngô Thị Phương Trà

Thông tin luận án: "Phát triển kĩ năng nói cho học sinh lớp 1 có khó khăn về nói học hoà nhập” của Nghiên cứu sinh Ngô Thị Phương Trà

Thông tin luận án: "Phát triển kĩ năng nói cho học sinh lớp 1 có khó khăn về nói học hoà nhập”; Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn; Mã số: 9140111

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2023

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2023

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam trân trọng thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2023 (Chi tiết xin xem ở file đính kèm)

Báo cáo xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023

Báo cáo xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam công bố Báo cáo xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2023

Thông tin luận án: "Dạy học môn Toán ứng dụng theo định hướng trải nghiệm cho sinh viên khối Kỹ thuật và Công nghệ trường Đại học Hàng hải Việt Nam” của Nghiên cứu sinh Tạ Quang Đông

Thông tin luận án: "Dạy học môn Toán ứng dụng theo định hướng trải nghiệm cho sinh viên khối Kỹ thuật và Công nghệ trường Đại học Hàng hải Việt Nam” của Nghiên cứu sinh Tạ Quang Đông

Thông tin luận án: "Dạy học môn Toán ứng dụng theo định hướng trải nghiệm cho sinh viên khối Kỹ thuật và Công nghệ trường Đại học Hàng hải Việt Nam”; Chuyên ngành: Lý luận và PPDH bộ môn; Mã số: 9140111

Thông tin luận án sau bảo vệ: "Quản lý dạy học tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ tại các trường đại học theo tiếp cận năng lực " của NCS Nguyễn Thị Hạnh

Thông tin luận án sau bảo vệ: "Quản lý dạy học tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ tại các trường đại học theo tiếp cận năng lực " của NCS Nguyễn Thị Hạnh

Thông tin luận án sau bảo vệ: "Quản lý dạy học tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ tại các trường đại học theo tiếp cận năng lực "; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9140114

Thông tin luận án: "Năng lực hợp tác giải quyết vấn đề của học sinh trung học cơ sở” của Nghiên cứu sinh Trần Thị Quỳnh Trang

Thông tin luận án: "Năng lực hợp tác giải quyết vấn đề của học sinh trung học cơ sở” của Nghiên cứu sinh Trần Thị Quỳnh Trang

Thông tin luận án: "Năng lực hợp tác giải quyết vấn đề của học sinh trung học cơ sở”; Chuyên ngành: Tâm lý học; Mã số: 9310401

Thông tin luận án sau bảo vệ: "Quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ tại các trường đại học ngoài công lập dựa vào ICT" của NCS Trịnh Thị Thu

Thông tin luận án sau bảo vệ: "Quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ tại các trường đại học ngoài công lập dựa vào ICT" của NCS Trịnh Thị Thu

Thông tin luận án sau bảo vệ: "Quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ tại các trường đại học ngoài công lập dựa vào ICT"; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9140114

Thông tin luận án: "Quản lý phát triển năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên Toán trung học cơ sở Thành phố Hà Nội đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018” của Nghiên cứu sinh Lê Đức Thuận

Thông tin luận án: "Quản lý phát triển năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên Toán trung học cơ sở Thành phố Hà Nội đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018” của Nghiên cứu sinh Lê Đức Thuận

Thông tin luận án: "Quản lý phát triển năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên Toán trung học cơ sở Thành phố Hà Nội đáp ứng Chương trình giáo dục phổ thông 2018”; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9140114

Thông tin luận án sau bảo vệ: "Quản lý phát triển chương trình đào tạo ngành Công nghệ Đa phương tiện tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trong bối cảnh CMCN 4.0 " của NCS Trần Quốc Trung

Thông tin luận án sau bảo vệ: "Quản lý phát triển chương trình đào tạo ngành Công nghệ Đa phương tiện tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trong bối cảnh CMCN 4.0 " của NCS Trần Quốc Trung

Thông tin luận án sau bảo vệ: "Quản lý phát triển chương trình đào tạo ngành Công nghệ Đa phương tiện tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông trong bối cảnh CMCN 4.0"; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9140114

Thông tin luận án: "Biện pháp dạy học đọc hiểu cho học sinh khuyết tật trí tuệ học hòa nhập đầu cấp tiểu học” của Nghiên cứu sinh Phạm Hà Thương

Thông tin luận án: "Biện pháp dạy học đọc hiểu cho học sinh khuyết tật trí tuệ học hòa nhập đầu cấp tiểu học” của Nghiên cứu sinh Phạm Hà Thương

Thông tin luận án: "Biện pháp dạy học đọc hiểu cho học sinh khuyết tật trí tuệ học hòa nhập đầu cấp tiểu học”; Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn; Mã số: 9140111