Đào tạo bồi dưỡng

Những kết luận mới của Luận án “Rèn luyện cho sinh viên kĩ năng tổ chức học sinh tự lực nghiên cứu sách giáo khoa trong dạy học Sinh học ở trung học phổ thông”

Những kết luận mới của Luận án “Rèn luyện cho sinh viên kĩ năng tổ chức học sinh tự lực nghiên cứu sách giáo khoa trong dạy học Sinh học ở trung học phổ thông”

Thông tin tóm tắt về Những kết luận mới của Luận án “Rèn luyện cho sinh viên kĩ năng tổ chức học sinh tự lực nghiên cứu sách giáo khoa trong dạy học Sinh học ở trung học phổ thông”. Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Hà

Những kết luận mới của Luận án Giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học qua hoạt động thực hành nghiệp vụ sư phạm

Những kết luận mới của Luận án Giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học qua hoạt động thực hành nghiệp vụ sư phạm

Thông tin về những kết luận mới của Luận án "Giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học qua hoạt động thực hành nghiệp vụ sư phạm". Nghiên cứu sinh: Nguyễn Hoàng Hải

Những kết luận mới của luận án “Sử dụng phần mềm dạy học để tổ chức hoạt động học tập nhằm nâng cao hiệu quả dạy học Sinh học 10 (Trung học phổ thông)”

Những kết luận mới của luận án “Sử dụng phần mềm dạy học để tổ chức hoạt động học tập nhằm nâng cao hiệu quả dạy học Sinh học 10 (Trung học phổ thông)”

Thông tin tóm tắt những kết luận mới của luận án “Sử dụng phần mềm dạy học để tổ chức hoạt động học tập nhằm nâng cao hiệu quả dạy học Sinh học 10 (Trung học phổ thông)”. Nghiên cứu sinh: Lê Thị Tâm

Những kết luận mới của Luận án "Dạy đọc cho trẻ khó khăn về đọc dựa trên vật liệu lời nói của trẻ"

Những kết luận mới của Luận án "Dạy đọc cho trẻ khó khăn về đọc dựa trên vật liệu lời nói của trẻ"

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án Tiến sĩ "Dạy đọc cho trẻ khó khăn về đọc dựa trên vật liệu lời nói của trẻ". Nghiên cứu sinh: Bùi Thế Hợp

Những kết luận mới của Luận án "Dạy học trẻ khiếm thính tiểu học theo tiếp cận cá nhân để học hòa nhập"

Những kết luận mới của Luận án "Dạy học trẻ khiếm thính tiểu học theo tiếp cận cá nhân để học hòa nhập"

Những kết luận mới của Luận án tiến sĩ "Dạy học trẻ khiếm thính tiểu học theo tiếp cận cá nhân để học hòa nhập". Nghiên cứu sinh: Đặng Thị Mỹ Phương

Những kết luận mới của luận án Hệ thống bài tập rèn luyện kĩ năng lập ý cho học sinh trung học phổ thông ở loại bài nghị luận xã hội

Những kết luận mới của luận án Hệ thống bài tập rèn luyện kĩ năng lập ý cho học sinh trung học phổ thông ở loại bài nghị luận xã hội

Thông tin tóm tắt những kết luận mới của luận án "Hệ thống bài tập rèn luyện kĩ năng lập ý cho học sinh trung học phổ thông ở loại bài nghị luận xã hội". Tác giả luận án: Nguyễn Thị Thu Thủy

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Quỳnh Phương, cán bộ giảng dạy trường Đại học Hải Phòng

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Quỳnh Phương, cán bộ giảng dạy trường Đại học Hải Phòng

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Quỳnh Phương, cán bộ giảng dạy trường Đại học Hải Phòng, chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục

Những kết luận mới của luận án "Rèn luyện kỹ năng quan sát trẻ của sinh viên cao đẳng sư phạm ngành giáo dục mầm non"

Những kết luận mới của luận án "Rèn luyện kỹ năng quan sát trẻ của sinh viên cao đẳng sư phạm ngành giáo dục mầm non"

Những kết luận mới của luận án "Rèn luyện kỹ năng quan sát trẻ của sinh viên cao đẳng sư phạm ngành giáo dục mầm non", Nghiên cứu sinh: Trịnh Thị Xim

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Ðặng Thị Lệ Tâm, Cán bộ giảng dạy - Trường Ðại học Sư phạm - Ðại học Thái Nguyên.

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Ðặng Thị Lệ Tâm, Cán bộ giảng dạy - Trường Ðại học Sư phạm - Ðại học Thái Nguyên.

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Ðặng Thị Lệ Tâm, Cán bộ giảng dạy - Trường Ðại học Sư phạm - Ðại học Thái Nguyên. - Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Văn - tiếng Việt

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Ðinh Ðức Hợi, Cán bộ giảng dạy - Trường Ðại học Sư phạm - Ðại học Thái Nguyên.

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Ðinh Ðức Hợi, Cán bộ giảng dạy - Trường Ðại học Sư phạm - Ðại học Thái Nguyên.

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Ðinh Ðức Hợi, Cán bộ giảng dạy - Trường Ðại học Sư phạm - Ðại học Thái Nguyên. Chuyên ngành: Tâm lý học chuyên ngành