Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án tiến sĩ “Rèn luyện kỹ năng tự đánh giá kết quả học tập môn Toán của học sinh trung học phổ thông”

10/08/2017 16:55 GMT+7
Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án tiến sĩ “Rèn luyện kỹ năng tự đánh giá kết quả học tập môn Toán của học sinh trung học phổ thông”, do Nghiên cứu sinh: Bùi Thị Hạnh Lâm thực hiện

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới

của luận án tiến sĩ

Tên đề tài: Rèn luyện kỹ năng tự đánh giá kết quả học tập môn Toán của học sinh trung học phổ thông

Mã số: 62 14 10 01 - Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán.

Nghiên cứu sinh: Bùi Thị Hạnh Lâm

Người hướng dẫn: 1. PGS.TS Trần Kiều

                                 2. TS Phạm Ðức Quang

Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Những đóng góp mới của luận án:

- Luận án đã đưa ra các quan niệm về tự đánh giá kết quả học tập, kĩ năng tự đánh giá kết quả học tập, kĩ năng tự đánh giá kết quả học tập môn Toán.

- Luận án đã đề xuất được bốn nhóm gồm 8 kĩ năng cơ bản về tự đánh giá kết quả học tập môn Toán của học sinh, đó là: Nhóm 1: Nhóm kĩ năng tự đánh giá tiềm năng bản thân; Nhóm 2: kĩ năng tự đánh giá về động cơ, thái độ, ý thức học tập; Nhóm 3: kĩ năng tự đánh giá về việc tổ chức việc học tập; Nhóm 4: Nhóm kĩ năng tự đánh giá việc lĩnh hội kiến thức, vận dụng kĩ năng.

- Luận án đã đề xuất các bước trong hoạt động tự đánh giá kết quả học tập của học sinh, gồm bốn bước: Bước 1: Xác định mục tiêu, nhiệm vụ học tập; Bước 2: Thực hiện hoạt động học tập; Bước 3: Ðối chiếu kết quả học tập với mục tiêu, nhiệm vụ học tập; Bước 4: Ra quyết định.

- Luận án đã chỉ rõ để hình thành và rèn luyện kĩ năng tự đánh giá kết quả học tập cho học sinh cần thực hiện theo các giai đoạn sau: Giai đoạn 1: nâng cao nhận thức và hình thành thói quen; Giai đoạn 2: hình thành, phát triển các kĩ thuật, thao tác và phương pháp giúp học sinh tự đánh giá; Giai đoạn 3: tạo cơ hội, thời cơ để học sinh luyện tập tự đánh giá và tự đánh giá một cách độc lập.

- Luận án đề xuất các mức độ của kĩ năng tự đánh giá kết quả học tập môn Toán đối với học sinh THPT, đó là: Mức độ 1:“Bắt chước tự đánh giá kết quả học tập”; Mức độ 2: “Biết tự đánh giá kết quả học tập”; Mức độ 3: “Ðộc lập tự đánh giá kết quả học tập”.

- Luận án đã đề xuất được sáu nhóm biện pháp sư phạm để rèn luyện kĩ năng tự đánh giá kết quả học tập môn Toán của học sinh THPT. Chúng tôi đã tiến hành thực nghiệm sư phạm để kiểm nghiệm về mô hình kĩ năng tự đánh giá kết quả học tập môn Toán của học sinh và các biện pháp sư phạm đã đề xuất. Thực nghiệm đã cho thấy tính khả thi của mô hình kĩ năng tự đánh giá kết quả học tập và các biện pháp sư phạm đã đề xuất.

- Luận án đã chỉ ra con đường hình thành và rèn luyện KN TÐG KQHT môn Toán của HS THPT thông qua ví dụ minh hoạ và tài liệu TNSP.

Tập thể cán bộ hướng dẫn

1.      PGS. TS Trần Kiều

 

 

     2. TS Phạm Ðức Quang

Nghiên cứu sinh

 

 

 

Bùi Thị Hạnh Lâm

 

 


 

SUMMARY INFORMATION OF NEW CONCLUSION

OF THE PhD. THESIS

Name of subject: Practicing the learning outcomes self-assessment skills in Mathematics of Upper Secondary Students

Code: 62 14 10 01 - Department: Theory and methods of teaching mathematics

PhD. student: Bui Thi Hanh Lam

Instructor: 1. Associate professor, Dr. Tran Kieu

                   2. Dr. Pham Duc Quang

Institution: Institute of Education Sciences Vietnam

The new contribution of the thesis:

- The thesis has launched the concept of learning outcomes self-assessment, learning outcomes self-assessment skills, learning outcomes self-assessment skills in Mathematics.

- The thesis proposed by four groups of eight basic learning outcomes self-assessment skills in Mathematics of student, they are: Group 1: Group of potential self-assessment skills; Group 2: motivation, attitude, sense of learning self-assessment skills; Group 3: self-assessment skills of the learning organization; Group 4: Group of self-assessment skills to acquire knowledge and apply skills.

- The thesis proposed steps in the operation of learning outcomes self-assessment skills of students, including four steps: Step 1: Identify goals, learning tasks; Step 2: Implement learning activities; Step 3: Compare the results with learning objectives, learning tasks; Step 4: Make Decision.

- The thesis pointed to the formation and practice learning outcomes self-assessment skills of students should follow the following stages: Stage 1: raising awareness and forming habits; Stage 2 : formation and development of technology, operations and methods that help students in self-assessment; Stage 3: creating chances, opportunities for students to practice self-assessment and independent self-assessment.

- The thesis proposed levels of learning outcomes self-assessment skills in Mathematics of Upper Secondary Students, which are: Level 1: "Mimicking learning outcomes self-assessment ", level 2 "knowing how to self-assess learning outcomes"; Level 3:" Independently self-assess learning outcomes".

- The thesis has proposed six pedagogical measures group to practice self learning outcomes self-assessment skills in Mathematics of Upper Secondary Students. We have conducted pedagogical experiments to test the model of learning outcomes self-assessment skills in math of students and proposed pedagogical measures. Experiment showed the feasibility of model learning outcomes self-assessment skills and proposed pedagogical measures.

- The thesis has shown the way of formation and training of learning outcomes self-assessment skills in Mathematics of Upper Secondary Students through examples and documents of pedagogical experiments.

 

 

Instructor

1. Associate professor, Dr. Tran Kieu     

 

 

  2. Dr. Pham Đuc Quang

PhD Student

 

 

 

Bui Thi Hanh Lam