Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án “Cơ sở lý luận và thực tiễn ứng dụng CNTT - TT trong quản lí hoạt động Khoa học và Công nghệ của ngành giáo dục Việt Nam

10/08/2017 16:55 GMT+7
Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án Tiến sĩ “Cơ sở lý luận và thực tiễn ứng dụng CNTT - TT trong quản lí hoạt động Khoa học và Công nghệ của ngành giáo dục Việt Nam" của Nghiên cứu sinh: Lưu Lâm.

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI
CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ
 
Tên đề tài: Cơ sở lý luận và thực tiễn ứng dụng Công nghệ thông tin - Truyền thông trong quản lí hoạt động Khoa học và Công nghệ của ngành giáo dục Việt Nam.
- Mã số: 62 14 05 01
- Chuyên ngành: Quản lí giáo dục
- Nghiên cứu sinh: Lưu Lâm
- Người hướng dẫn khoa học 1: GS.TSKH. Vũ Ngọc Hải
- Người hướng dẫn khoa học 2: PGS.TS. Đào Thái Lai
- Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.
 
- Những kết luận mới của luận án:
+ Góp phần xác lập cơ sở lý luận cho việc đánh giá thực trạng quản lý hoạt động khoa học công nghệ ngành giáo dục và tiền đề khoa học về đưa ICT vào quản lí hoạt động khoa học và công nghệ của ngành giáo dục Việt Nam.
+ Phân tích được thực trạng cách quản lý hoạt động khoa học công nghệ hiện nay và tạo thêm cơ sở cho việc đổi mới quản lí hoạt động khoa học và công nghệ của ngành giáo dục Việt Nam với việc ứng dụng ICT vào quá trình quản lí.
+ Đề xuất các giải pháp thực tiễn ứng dụng ICT trong quản lý hoạt động khoa học công nghệ ngành giáo dục và nghiên cứu đưa ra hệ thống cơ sở dữ liệu khoa học và công nghệ thống nhất và xây dựng hệ thống phần mềm (phiên bản 1) hỗ trợ quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của ngành giáo dục Việt Nam.
SUMMARY INFORMATION ON THE CONCLUSION OF DOCTORAL THESIS
 
 
Title: Theoretical Background and practical application of Information Technology and Communication in managing scientific and technological activities of Vietnam education
- Code: 62 14 05 01
- Major: Educational Management
- Researcher: Luu Lam
- Scientific Supervisor 1:  Prof. Dr Sci. Vu Ngoc Hai
- Scientific Supervisor 2:
- Asso.Prof. Dr. Dao Thai Lai
 
- Educating Institute: The Vietnam Institute of Educational Sciences
 
- The new conclusions of Ph.D dissertation:
+ Establishing theoretical foundation to assess reality of managing  scientific and technological activities of education and scientific premise of applying ICT in scientific and technological management of Vietnam education.
+ Analyzing the real situation of managing current scientific and technological activities and creating fundamental conditions of renovations in scientific and technological management of Vietnam education by applying ICT in management process.
+ Making proposals of practical solutions of applying ICT in managing scientific and technological activities of education and providing consistent database system in terms of sciences and technology and building-up software system (Version 1) to support for scientific and technological management of Vietnam education.