Những kết luận mới của luận án “Quản lý đội ngũ giáo viên tiểu học tỉnh Bến Tre đáp ứng đổi mới giáo dục”

10/08/2017 16:55 GMT+7
Những kết luận mới của luận án “Quản lý đội ngũ giáo viên tiểu học tỉnh Bến Tre đáp ứng đổi mới giáo dục”, Nghiên cứu sinh: Lê Văn Chín

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI

CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

  Tên đề tài: “Quản lý đội ngũ giáo viên tiểu học tỉnh Bến Tre đáp ứng đổi mới giáo dục

   Mã số: 62 14 05 01                 Chuyên ngành:  Quản lý giáo dục

   Nghiên cứu sinh:                     Lê Văn Chín

   Người hướng dẫn:                   GS.TSKH. Vũ Ngọc Hải

                                                    TS. Phạm Quang Sáng

   Cơ sở đào tạo:                          Viện Khoa học giáo dục Việt Nam

   Những kết luận mới của luận án

- Khẳng định đổi mới quản lý đội ngũ giáo viên tiểu học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa là vấn đề cấp thiết trong xây dựng đội ngũ giáo viên tiểu học trong cả nước nói chung và tỉnh Bến Tre nói riêng; để đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục tiểu học.

- Góp phần làm phong phú thêm cơ sở lý luận về quản lý đội ngũ giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

- Đánh giá thực trạng quản lý đội ngũ giáo viên tiểu học tại tỉnh Bến Tre, có so sánh đối chiếu với các địa phương khác trong vùng đồng bằng sông Cửu Long.

- Các giải pháp được đề xuất trong luận án đã được ứng dụng thành công ngay trong quá trình thực hiện, thông qua chỉ đạo thực hiện và thử nghiệm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiểu học, nhất là giáo viên dạy các môn đặc thù, giáo viên dạy ngoại ngữ, tin học tại tỉnh Bến Tre.

- Kết quả nghiên cứu của đề tài làm cơ sở cho việc đề xuất các chính sách quản lý đội ngũ giáo viên tiểu học tại tỉnh Bến Tre theo hướng đảm bảo số lượng, cơ cấu và không ngừng nâng cao chất lượng; đồng thời có thể áp dụng cho các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

    

Người hướng dẫn 1

 

 

 

GS.TSKH. Vũ Ngọc Hải

Người hướng dẫn 2

 

 

 

TS. Phạm Quang Sáng

Nghiên cứu sinh

 

 

 

  Văn  Chín

INFORMATIVE  SUMMARY ABOUT  THE NEW CONCLUSIONS

OF THE DOCTORAL THESIS

 

    Name the thesis: "Management of teaching staff of primary school in Ben Tre Province to satisfy  educational Innovation."

   Code: 62 14 05 01.               Major: Educational Administration

   PhD sudents:                        Le Van Chin

   Instructors:           Prof. Dr. Sc. Vu Ngoc Hai
                                Dr. Pham Quang Sang

    Name of institution: Institute of education in Vietnam.

The new conclusion  of the thesis

- Affirm management innovation teaching staff of primary school towards standardization, modernization is the a critical issue in building teaching staff of primary school of  the country in general and  Ben Tre in particular.

- To contribute to enrich the theoretical basis on the management of  teachers of primary school satisfy the requirements of educational innovation.

- Assess the situation of the management of teachers of primary school  in BenTre province, there is comparative with other areas in the Mekong  River Delta.

- The solution proposed in the thesis has been successfully applied in the implementation process, through direct implementation and testing contribute to improving the quality of teacher of  primary school, especially teachers of specific subjects, teachers of foreign languages, computer science at Ben Tre province.

      - The result of the research is the basic to present management policies of teachers of primary schools in BenTre province in the direction to ensure the quality, structure and continuously improving quality and also have applied to the Mekong delta provinces.

Instructor 1

 

 

 

Prof. Dr. Sc. Vu Ngoc Hai

Instructor 1

 

 

 

Dr. Pham Quang Sang

PhD student

 

 

 

Le Van Chin

 


 

Tin khác