Thông tin về những kết luận mới của luận án "Dạy học phân hoá ở tiểu học nhằm góp phần nâng cao hiệu quả dạy và học môn Toán"

10/08/2017 16:55 GMT+7
Thông tin về những kết luận mới của luận án "Dạy học phân hoá ở tiểu học nhằm góp phần nâng cao hiệu quả dạy và học môn Toán" của nghiên cứu sinh Lê Thị Thu Hương

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI

CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên đề tài: Dạy học phân hoá ở tiểu học nhằm góp phần nâng cao hiệu quả dạy và học môn Toán.

Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán

Mã số: 62 14 10 01

Nghiên cứu sinh: Lê Thị Thu Hương

Người hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Hữu Châu

Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học giáo dục Việt Nam

NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

1) Hệ thống hóa cơ sở lý luận về dạy học phân hoá (DHPH): đưa ra được quan niệm về DHPH; đặc điểm của DHPH; các yếu tố cơ bản của DHPH; ưu điểm và những thách thức khi thực hiện DHPH.

2) Tìm hiểu những vấn đề liên quan tới quá trình DHPH môn Toán ở tiểu học, chẳng  hạn: đặc điểm phát triển của học sinh tiểu học, trong đó tập trung phân tích đặc điểm của học sinh trong một lớp học tiểu học có nhiều trình độ; quá trình DHPH môn Toán ở một lớp học tiểu học có nhiều trình về nội dung, quy trình và đánh giá kết quả học tập của học sinh; nội dung môn Toán ở tiểu học.

            3) Xác định được thực trạng việc DHPH môn Toán nói riêng và các môn học nói chung ở các trường tiểu học hiện nay.

            4) Hệ thống hoá xu thế dạy học phân hoá trên thế giới và ở Việt Nam qua các giai đoạn.

            5) Đề xuất được 5 biện pháp DHPH môn Toán ở tiểu học: Phân hoá từ mục tiêu dạy học; thiết kế nội dung dạy học theo hướng phân hoá; Lựa chọn các PPDH, hình thức tổ chức dạy học và phương tiện dạy học theo hướng phân hoá; điều khiển hoạt động dạy học theo hướng phân hoá; đánh giá kết quả học tập của học sinh theo hướng phân hoá.

6) Đề xuất được quy trình thực hiện DHPH môn Toán ở tiểu học.

            7) Kết quả thực nghiệm sư phạm chứng tỏ luận án có tính khả thi và hiệu quả, giả thuyết khoa học chấp nhận được, luận án đã đóng góp nhất định cho thực tiễn dạy học môn Toán ở tiểu học.


SUMMARYINFORMATIONONTHENEWCONCLUSION OF THE DOCTORAL DISSERTATION

Title: Differentiate Instruction at Primary School to have a part in Improving the Teaching Mathematics’ Effects.

Specialization: Theory and method of teaching Math.

Code: 62 14 10 01

PhD student: Le Thi Thu Huong

Supervisors: Prof. Dr. Nguyen Huu Chau

Training center: Vietnam Education Science Institute

NEW CONCLUSIONS OF THE DISSERTATION

1) Systemize the theoretical basis for differentiate Instruction: give the concept of differentiate Instruction, determine the characteristics, advantages and limitations of differentiate Instruction.

2) Present the relationship between differentiate instruction and other elements of teaching and learning process, such as: characteristics of the development of primary students, which focused on analyzing the characteristics of students in a multi - level primary classroom; differentiate instruction in a primary math class in the field of content, process and evaluate the results of student learning contents in elementary mathematics.

3) Determine the current state of differentiated instruction Mathematics as well as other subjects in primary schools.

4) To review overall the system of teaching differentiation trends in the world and in Vietnam over the period.

5) Proposed five measures in differentiate math instruction at primary school: Distribution of teaching and learning objectives, designing the learning content toward differentiation; Selection methods, organizational forms, means of teaching and learning; control teaching activities towards differentiation, and differentiate assessing the  student’s learning results.

6) Propose the process of differentiate mathematics instruction at primary school.

7) Experimental results demonstrate that the thesis is feasible and effective, scientific hypothesis is acceptable, the thesis has contributed to the practice of teaching and learning mathematics at all Primary school across the country.             

Tin khác