Những kết luận mới của luận án "Tính sáng tạo trong trò chơi học tập của trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi"

10/08/2017 16:55 GMT+7
Những kết luận mới của luận án "Tính sáng tạo trong trò chơi học tập của trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi", nghiên cứu sinh: Trần Văn Tính

 

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI

CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

Tên luận án: Tính sáng tạo trong trò chơi học tập của trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi

Nghiên cứu sinh: Trần Văn Tính

Chuyên ngành: Tâm lý học chuyên ngành

Mã số: 62 31 80 05

Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Những kết luận mới của luận án

Thứ nhất: Luận án hệ thống hóa được những vấn đề cơ bản về sáng tạo và tính sáng tạo của trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi.

Thứ hai: Luận án xây dựng được ba biện pháp phát triển tính sáng tạo trong trò chơi học tập cho trẻ mẫu giáo 5 -6 tuổi là: Biện pháp phát triển tính sáng tạo trong trò chơi học tập chủ yếu sử dụng ngôn ngữ (NN); chủ yếu sử dụng hành vi (HV); Sử dụng kết hợp cả Hành vi và ngôn ngữ (HV&NN). 

Thứ ba: Luận án tiến hành nghiên cứu thực trạng tính sáng tạo trong trò chơi học tập của trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi, góp phần làm sáng tỏ tính sáng tạo của trẻ mẫu giáo 5 -6 tuổi ở Việt Nam.

Thứ tư: Thực nghiệm có đối chiếu so sánh, khẳng định được hiệu quả của các biện pháp thực nghiệm và tính khả thi trong việc phát triển tính sáng tạo trong trò chơi học tập của trẻ mẫu giáo 5 -6 tuổi.

Thứ năm: Tìm hiểu được 08 biểu hiện đặc trưng  tính sáng tạo trong trò chơi học tập của trẻ mẫu giáo 5 -6 tuổi.

Thứ sáu: Tìm hiểu 02 yếu tố liên quan đến tính sáng tạo trong trò chơi học tập của trẻ mẫu giáo 5 -6 tuổi như: Trí thông minh, cách giáo dục của cha mẹ.

Thứ bảy: Tìm hiểu được 09 đặc điểm đặc trưng của nhân cách trẻ đạt điểm sáng tạo cao trong trò chơi học tập.

 

 

SUMMARY INFORMATION ABOUT NEW CONCLUSIONS

 OF THESIS AT DOCTOR LEVEL

 

Thesis: Creativity  in learning game of 5 to 6 year kindergarten

Graduate student: Tran Van Tinh

Speciality: Specialist Psychology

Code: 62 31 80 05

Trainning Institution: Vietnam Institute of Educational Sciences

New conclusions of Thesis

Firstly: Thesis systematize essential theories about general creativity and creativity  in learning game of 5 to 6 year kindergarten.

Secondly: Thesis build three experimental measures to develop creativity  in learning game of 5 to 6 year kindergarten: measures use mainly language, action, and language with action.

Thirdly: Thesis survey reality of creativity  in learning game of 5 to 6 year kindergarten, contribute to 5 to 6 year kindergarten’creativity in Vietnam.

Fourthly: Thesis experiment, compare creativity  in learning game of 5 to 6 year kindergarten in experimental and inexperimental group, then, affirm effects of experimental measures and practicability in developing creativity  in learning game of 5 to 6 year kindergarten soon.

Fifthly, Thesis discover 8 specific expressions of creativity  in learning game of 5 to 6 year kindergarten.

Sixthly: Thesis find out 2 factors related to creativity  in learning game of 5 to 6 year kindergarten: Intelligence and Parent’behavious.

Seventhly: Thesis find out 9 specific characteristic of high creative 5 to 6 year kindergarten’Personality in learning game.

Tin khác