Thông tin về những kết luận mới của luận án Cơ sở khoa học xây dựng Trường đại học địa phương đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân lực trong bối cảnh hiện nay.

10/08/2017 16:55 GMT+7
Thông tin về những kết luận mới của luận án Cơ sở khoa học xây dựng Trường đại học địa phương đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân lực trong bối cảnh hiện nay. Nghiên cứu sinh: Dương Đức HùngĐề tài luận án: Cơ sở khoa học xây dựng Trường đại học địa phương đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân lực trong bối cảnh hiện nay.

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

Mã số: 62.14.0501

Nghiên cứu sinh: Dương Đức Hùng

Người hướng dẫn: PGS.TS Lê Vân Anh, PGS.TS Đặng Bá Lãm

Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học giáo dục Việt Nam

Những kết luận mới của luận án:

- Làm rõ một số vấn đề lý luận về xây dựng Trường đại học địa phương đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân lực, nhất là nhân lực tại chỗ trong bối cảnh hiện nay và khả năng vận dụng các mô hình giáo dục đại học tương đồng trên thế giới vào việc xây dựng Trường đại học địa phương ở Việt Nam.

- Khẳng định ưu thế và vai trò của Trường đại học địa phương so với các thiết chế giáo dục khác trên địa bàn trong việc phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đáp ứng nhu cầu học đại học hết sức đa dạng của cộng đồng, góp phần đại chúng hóa giáo dục đại học, đáp ứng kịp thời đòi hỏi của thị trường nhân lực.

- Làm rõ thực trạng Trường đại học địa phương ở Việt Nam, xác định các đặc trưng khác biệt so với Trường đại học truyền thống, phát hiện các hạn chế chủ yếu, tìm ra điểm mạnh, điểm yếu, thời cơ, nguy cơ của Trường đại học địa phương

- Dựa trên các luận cứ khoa học, luận án đã đề xuất các giải pháp xây dựng mô hình tổ chức và hoạt động đào tạo của Trường đại học địa phương mang tính đặc thù khác biệt với Trường đại học truyền thống, tăng cường tính địa phương và gia tăng khả năng phục vụ nền kinh tế địa phương, đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân lực trong bối cảnh hiện nay, định hướng phát triển bền vững cho mô hình Trường đại học địa phương ở Việt Nam.

                                                              Ngày 19/3/2012

  

Cán bộ hướng dẫn

 

 

 

PGS.TS Lê Vân Anh

Nghiên cứu sinh

 

 

 

Dương Đức Hùng

 

         


SUMMARY INFORMATION ON NEW CONCLUSIONS OF THE DOCTORAL THESIS

 

Thesis theme: Scientific foundation to build local universities to meet requirements of human resource training in the current context.

Major: Education management

Cohort:  62.14.0501

Doctoral candidate: Duong Duc Hung

Supervisors: - Asso. Prof. Dr. Le Thi Van Anh

                       - Asso. Prof. Dr. Dang Ba Lam

Training Institute: Vietnam Institute of Education Sciences

 

Thesis Findings:

 

-   Clarify several theoretical issues on building local universities to meet human resource training requirements, especially, in-place human resource in the current context and the possibilities of applying the similar modules of higher education in the world to the development of local universities in Vietnam.

-   Assert dominance and the role of local universities comparing with other education regimes in the localities to support the local socio-economic development, meeting the community’s various demands for higher education, which has contributed to popularizing higher education and timely satisfied the needs for human resources.

-   Clarify the local universities real situation in Vietnam, identify different characteristics from traditional universities, find the main limitations; point out the strengths, weaknesses, opportunities and challenges of local universities.

-   Based on scientific foundations, the thesis has proposed solutions to model the organization and training activities of local universities with specific characteristics different from traditional universities; strengthen local characteristics and improve competences to support local economy; meet human resource training in the current context and orientation for sustainable development of local universities model in Vietnam.

 

 

Supervisor

 

 

 

 

Assoc. Prof. Dr. Le Thi Van Anh

March 19th, 2011

Doctoral Candidate

 

 

 

 

Duong Duc Hung

Tin khác